Dažniausiai užduodami klausimai

Čia yra pateikti klausimai ir atsakymai į Jums rūpimus klausimus. Jei neradote atsakymo į klausimą, prašome susiekti el. paštu info@modomex.lt arba tel. +370 673 30630.

1. Bendrinė informacija

1. Ar subsidiją gali gauti fizinis asmuo?

Taip. Apie tai kokią paramą gali gauti fizinis asmuo, informacijos prašome ieškoti skiltyje “Kaip gauti paramą”

2014.07.22

2. Kokioms investicijoms galima gauti subsidiją?

Tai, kokios investicijos yra finansuojamos bei kokiomis sumomis, tiesiogiai priklauso nuo kvietimo, pagal kurį norite gauti subsidiją. Informaciją apie kiekvieno atskiro kvietimo tinkamas finansuoti išlaidas (investicijas), galite rasti skiltyje “Datos ir kvietimai”. Priklausomai nuo finansavimo tikslo, gali būti remiamos minkštosios ar kietosios investicijos.

2014.07.09

3. Kiek nuosavų / skolintų lėšų reikia turėti, norint gauti subsidiją?

Nuosavų ar skolintų lėšų poreikis kiekvieno projekto įgyvendinimo atveju yra individualus ir tiesiogiai priklauso nuo planuojamų investicijų dydžio, investicijų etapų išdėstymo, subsidijos dydžio bei intensyvumo.

2014.07.09

4. Kaip žinoti ar galiu gauti subsidiją?

Tinkami pareiškėjai pagal kiekvieną kvietimą yra nurodyti skiltyje “Datos ir kvietimai”. Norėdami įsitikinti, kad atitinkate kitus finansavimo aprašo kriterijus ir / ar jūsų projektas būtų pakankamai konkurencingas, prašome susisiekti su mumis telefonu 370 673 30630 arba el.paštu info@modomex.lt ir pateiksime jums atsakymą dėl jūsų tinkamumo subsidijos gavimui.

2014.05.08

5. Kokie įsipareigojimai gavus subsidiją?

Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projekte numatytas investicijas bei gavęs joms subsidiją, įsipareigoja pasiekti tam tikrus, kiekviename projekte individualius rodiklius (pvz.: tai gali būti tam tikri eksporto rodikliai, įdarbintų darbuotojų skaičius ar pan.), už kuriuos jis atsiskaito apibrėžtą laiką po projekto pabaigos metų. Pagal atskirus finansavimo aprašus pareiškėjas prisiima ir kitus įsipareigojimus, kuriuos galite sužinoti susisiekę su mumis ir patikslinę, pagal kurią priemonę norėtume gauti subsidiją.

2014.05.09

6. Kas yra De Minimis pagalba?

Pagal Europos Bendrijų sutartį, konkurencija negali būti ribojama subsidijuojant tam tikras įmones ar produktus, tačiau galimos tam tikros subsidijos, kurios neiškraipo bendrosios rinkos, bet skatina smulkųjį ir vidutinį verslą, naujų produktų pristatymą užsienio rinkose ar darbuotojų mokymą.

De minimis (nereikšminga) pagalba – tai tokia parama, kuri didžiąja dalimi atvejų nedaro įtakos ES valstybių narių tarpusavio prekybai ir konkurencijai ir yra leistina pagal Komisijos reglamentą Nr. 1998/2006. Vienai įmonei suteiktos de minimis valstybės pagalbos suma per trejus finansinius metus negali viršyti 200 000 eurų (100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą kelių transporto sektoriuje).

De minimis pagalbos suma fiksuojama ir kaupiama, kai Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu įmonėms ar įstaigoms paskiriama ES struktūrinė parama.

2014.06.05

7. Kaip nustatyti ar įmonė yra priskiriama mažų, vidutinių ar didelių įmonių kategorijai?

1. Vidutinių įmonių kategorijai priskiriamos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 138 mln.Lt (arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 93 mln.Lt).

2. Mažų įmonių kategorijai priskiriamos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 24 mln. Lt (arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. Lt)

3. Labai mažų įmonių kategorijai priskiriamos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir metinės pajamos neviršija 7 mln. Lt (arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. Lt)

Jeigu įmonė neatitinka aukščiau nurodytų kriterijų – ji priskiriama didelių įmonių kategorijai.

2014.06.20

10. Kokios sankcijos, susijusios su subsidijos gavimu / įsisavinimu, galimos?

Pareiškėjui, kuriam skirta subsidija, nesilaikant paramos suteikimo sąlygų, pažeidus paramos gavimo ir naudojimo sąlygas, nesilaikant paramos paraiškoje numatytų reikalavimų ir prisiimtų įsipareigojimų, gali būti sumažintas, sustabdytas arba nutrauktas projekto finansavimas arba pareikalauta grąžinti subsidiją ar jos dalį.

2014.07.22

 

8. Kaip nustatyti ar įmonė yra savarankiška, susijusi ar partnerinė?

Įmonė laikoma susijusia įmone, jeigu:

   • Jūsų įmonė turi daugumą balsų kitoje įmonėje / jūsų įmonėje kita įmonė turi daugumą balsų
   • Jūsų įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų / kita įmonė jūsų įmonėje turi teisę skirti ir atšaukti daugumą įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų
   • Jūsų įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta įmone, arba dėl tos įmonės steigimo dokumentų nuostatų / kita įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį jūsų įmonei dėl sutarčių, sudarytų su jūsų įmone, arba dėl jūsų įmonės steigimo dokumentų nuostatų
   • Jūsų įmonė dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą įmonės dalyvių balsų
   • Dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę aukščiau nurodyti ryšiai, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.

Įmonė laikoma partnerine įmone jeigu ji nepriskiriama susijusioms įmonėms ir:

   • Jūsų įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turi nuo 25 iki 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių / kita įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turi nuo 25 iki 50 procentų jūsų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių,

arba

   • Jūsų įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi nuo 25 iki 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų / kita įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi nuo 25 iki 50 procentų visų jūsų įmonės dalyvių balsų.

Įmonė laikoma savarankiška įmone, jeigu ji nėra priskiriama partnerinei arba susijusiai įmonei.

2014.07.18

9. Kaip nustatyti ar įmonė yra priskiriama sunkumų turinčios įmonės kategorijai?

Sunkumus patirianti įmonė – įmonė, kuri nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie valstybės institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą.

a) ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių;

b) bendrovė, kurios nors keletas narių turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės skolą, kai prarasta daugiau nei pusė bendrovės ataskaitose nurodyto kapitalo ir daugiau kaip vienas ketvirtadalis to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių;

c) bet kurios rūšies bendrovė, jei, remiantis jos šalies teisės aktuose nustatytais kriterijais, prieš ją gali būti pradėta vykdyti kolektyvinė nemokumo procedūra

2014.06.20

2. Paramos gavimo bei įsisavinimo procesas

1. Kaip ir kiek laiko vyksta projekto vertinimas?

Projekto vertinimas, priklausomai nuo agentūros, kurioje jis vertinamas, privalo būti atliktas vidutiniškai per tris mėnesius nuo kvietimo pabaigos dienos. Kadangi į šį laikotarpį neįskaitomi papildomi paklausimai dėl papildomos informacijos ar patikros, todėl vidutiniškai projekto vertinimas gali trukti 3 – 6 mėn.

Vertinimo metu tikrinama projekto administracinė atitiktis (dokumentų atitikimas formaliems reikalavimams), tinkamumas (projekto, investicijų, pareiškėjo ir kt. atitikimas kvietimo reikalavimams) bei, esant reikalui, sudėliojami prioritetiniai balai ir sudaroma prioritetinė projektų eilė.

2014.07.11

2. Per kiek laiko išmokama subsidija?

Atlikus pirkimus bei pateikus atsakingai institucijai mokėjimo prašymą dėl išlaidų kompensavimo, subsidija paramos gavėjo sąskaitą pasiekia vidutiniškai per 1-2 mėn.

2014.07.03

3. Per kiek laiko reikia įgyvendinti projektą?

Projekto trukmė nustatoma kiekvienam kvietimui atskirai, todėl norėdami sužinoti plačiau apie konkretų kvietimą, prašome susisiekti su mumis telefonu 370 673 30630 arba el. paštu info@modomex.lt.

2014.06.13

4. Kiek laiko po projekto pabaigos reikia teikti ataskaitas atsakingoms institucijoms?

Stebėsenos laikotarpis priklauso nuo konkretaus kvietimo aprašo. Vieniems projektams gali būti taikomas dviejų metų stebėsenos laikotarpis, kitiems – penkių ar kitas.

2014.06.13

5. Ar reikia turėti nuosavų lėšų visoms projekto investicijoms?

Projekto investicijos gali būti apmokamos sąskaitų apmokėjimo arba išlaidų kompensavimo būdu. Pirmuoju atveju mokėjimo prašymai teikiami dar neapmokėjus sąskaitos tiekėjui, t.y. ją galima padengti gavus subsidiją. Antruoju atveju mokėjimo prašymai teikiami jau apmokėjus sąskaitas, tačiau investicijos gali būti išskaidytos etapais, ir antras investicijų etapas gali būti atliekamas gavus subsidiją už pirmojo etapo investicijas.

Nuosavų lėšų poreikis projekto investicijoms priklauso nuo investicijų etapų, subsidijos intensyvumo bei investicijų apmokėjimo būdo.

2014.05.15

3. Reikalingi dokumentai (informacija atnaujinama)

4. Projekto administravimas (informacija atnaujinama)

Susisiekite
Parašykite mums