Kaip gauti paramą

Kviečiame fizinius asmenis dalyvauti 2014 – 2020 metais planuojamuose organizuoti konkursuose subsidijai verslo pradžiai, plėtrai ar investicijoms į infrastruktūrą gauti. Jeigu nerandate tinkamo varianto jūsų planuojamų investicijų finansavimui, kreipkitės į MB „MODOMEX“ ir padėsime jums rasti tinkamiausią investicijų finansavimo variantą bei jį įsisavinti. Rengiame ir verslo projektus kredito įstaigos paskolai gauti

1. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, smulkiųjų ūkių plėtrai ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse pradžiai

1.1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Parama teikiama:
Žemės ūkio technikos, įrangos įsigijimui, gamybinių pastatų statybai ir jų rekonstravimui bei kitoms išlaidoms, užtikrinančioms jaunojo ūkininko įsikūrimą.

Paramos gavėjai:
Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu) atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. Jaunesnis nei 40 metų;
2. Turintis reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
3. Pirmą kartą įsisteigęs žemės ūkio valdoje kaip ūkio valdytojas. Žemės ūkio valda turi būti registruota jo vardu ne anksčiau kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d.,kai paramos paraiška pateikiama 2014 metais, arba ne anksčiau kaip prieš du metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, jei paramos paraiška pateikiama po 2014 metų.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos, pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą;
5. Ūkinių gyvūnų įsigijimas;
6. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui įsikurti iki 70 tūkst. EUR.

1.2. Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Parama teikiama:
Ekonominei veiklai kaimo vietovėse, apimančiai ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Paramos gavėjai:
1. Ūkininkas;
2. Fizinis asmuo;
3. Labai maža įmonė;
4. Maža įmonė.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos pirkimoarba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui iki 70 tūkst. EUR.

1.3. Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Parama teikiama:
Ekonominei ne žemės ūkio veiklai kaimo vietovėse, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Paramos gavėjai:
1. Ūkininkas;
2. Fizinis asmuo;
3. Labai maža įmonė;
4. Maža įmonė.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui iki 200 tūkst. EUR

2. Investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūrą

2.1. Investicijos į miškininkystės technologijas

Parama teikiama:
Investicijoms į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos, medelynų gamybos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą.

Paramos gavėjai:
Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Tinkamos išlaidos:
1. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos
išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
2. Medynų ir krūmynų pertvarkymo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
4. Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo išlaidos;
5. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Subsidijos intensyvumas medynams ir krūmynams pertvarkyti, vidinės miškotvarkos projektams rengti ar
tikslinti – iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

2.2. Parama miškų infrastruktūrai gerinti

Parama teikiama:
Investicijoms valstybiniuose ir privačiuose miškuose susijusioms su miško kelių tiesimu ir rekonstrukcija, taip pat miško žemės sausinimo sistemų įrengimu ar atnaujinimu.

Paramos gavėjai:
1. Miško valdytojai;
2. Miško valdytojų grupės (fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės).

Tinkamos išlaidos:
1. Miško kelių įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos;
2. Miško žemės sausinimo ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimo (statybos)ir (ar) atnaujinimo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 000 EUR.

2.3. Parama už kiekvieną miško hektarą, esantį Natura 2000 teritorijoje

Parama teikiama:
Už kiekvieną miško hektarą, esantį Natura 2000 teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos gavėjai:
Privačių miškų valdytojai ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos

Tinkamos išlaidos:
Papildomos išlaidos ir prarastos pajamos dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2209/147/EB reikalavimų įgyvendinimo Natura 2000 vietovėse ar kitose gamtiniu požiūriu vertingose teritorijose.

Subsidijos intensyvumas:
I tipo išmoka 272 EUR/ha
II tipo išmoka 155 EUR/ha
III tipo išmoka 156 EUR/ha
IV tipo išmoka 62 EUR/ha

2.4. Miško veisimas

Parama teikiama:
Miško veisimui žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties žemėje.

Paramos gavėjai:
Privačios žemės valdytojai ir savivaldybės.

Tinkamos išlaidos:
1. Miško įveisimo išlaidos;
2. Įveisto miško bei savaime apaugusio mišku ploto priežiūros, apsaugos ir ugdymo iki 12 metų amžiaus
išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Veisiant mišką miškų ūkio paskirties žemėje, žemės ūkio paskirties žemėje, kurios derlingumas neviršija 25
balų bei žemės ūkio veiklai netinkamoje žemėje teikiama 100 proc. nustatytų kompensacinių išmokų.

Veisiant žemės ūkio paskirties žemėje, kurios derlingumas viršija 25 balus, teikiama 60 proc. nustatytų kompensacinių išmokų.

2.5. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

Parama teikiama:
Gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, pažeistų miškų atkūrimui ir prevencinių priemonių įdiegimui.

Paramos gavėjai:
Privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamos išlaidos:
1. Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos (miško keliai, vandens paėmimo vietos,
miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir priežiūra);
2. Miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos;
3. Gaisrų ir stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, pažeisto miško ir jo ekonominio potencialo
atkūrimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Pažeisto miško atkūrimo išmokos (1 ha) apskaičiuojamos kiekvienam Miško želdinimo ir žėlimo projektui
atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Prevencinėms priemonėms įdiegti – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

2.6. Investicijos, didinančios miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę

Parama teikiama:
Miško ekosistemų, būtinų ekologinei pusiausvyrai šalyje išlaikyti,išsaugojimui. Parama teikiama
šioms veikloms: miško struktūros keitimui, investicijoms į visuomenės estetinės aplinkos ir apsaugines
funkcijas, buveinių ir bioįvairovės apsaugai.

Paramos gavėjai:
Privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamos išlaidos:
1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo išlaidos;
2. Pamiškių formavimo išlaidos;
3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos
miško struktūros palaikymo išlaidos;
4. Ne vietinių medžių rūšių medynų (kai ne vietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo
(rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos;
5. Miško dirvožemių apsaugos ir gerinimo išlaidos;
6. Jaunuolynų ugdymo išlaidos;
7. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
8. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Vienkartinė nustatyto dydžio kompensacinė išmoka už išugdyto jaunuolyno hektarą – 196,65 EUR/ha.

Paramos intensyvumas visoms kitoms pagal veiklos sritį remiamoms priemonėms – iki 90 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų.

2.7. Parama žemės ūkio vandentvarkai

Parama teikiama:
1. Lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui;
2. Drenažo sistemų pritaikymui joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams;
3. Melioracijos sistemų ir vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcijai bei įrengimui;
4. Ariamos žemės kalkininimui įgyvendinamo projekto ribose.

Paramos gavėjai:
1. Viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos);
2. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios(rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos, ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (ar) įrangos pirkimo arba išperkamosios ar finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Vidaus kelių,naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

3. Pelno nesiekiančioms investicijoms

3.1. Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas

Parama teikiama:
Įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu ir ekosistemų subalansuotu funkcionavimu, išsaugojant meldinės nendrinukės buveines.

Paramos gavėjai:
1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla;
2. Privačios ir valstybinės žemės valdytojai ir jų asociacijos.

Tinkamos išlaidos:
1. Krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
2. Šienavimo ir nupjautos žolės sutvarkymo darbai;
3. Nukirstų krūmų ir nupjautos žolės išvežimo darbai;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

3.2. Melioracijos griovių sutvarkymas

Parama teikiama:
Kraštovaizdžiui ir bioįvairovei, pusiau natūralios laukinės faunos ir floros buveinėms išsaugoti, neprižiūrimų melioracijos griovių neigiamam poveikiui įprastinei bioįvairovei pašalinti.

Paramos gavėjai:
Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Tinkamos išlaidos:
1. Krūmų bei kitos augmenijos, augančios ant melioracijos griovio šlaitų, iškirtimo ir kirtuolių sutvarkymo darbai;
2. Melioracijos griovio šlaitų šienavimas ir nupjautos žolės sutvarkymo darbai;
3. Melioracijos griovio dugno valymo ir sutvarkymo darbai.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

4. Jaunų inovatyvių įmonių kūrimuisi ir plėtrai

4.1. Inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyvių įmonių kūrimosi skatinimas

Finansinė priemonė. Bus papildyta

4.2. Pradedančių ir jaunų, sparčiai augančių įmonių skatinimas inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti

Finansinė priemonė. Bus papildyta

4.3. Konsultacijos verslui

Parama teikiama:
1) konsultacijoms apie verslo pradžią, pradedantiesiems iki 1 metų SVV subjektams;
2) konsultacinėms paslaugoms, skirtoms SVV subjektams, veikiantiems nuo 1 metų iki 3 metų;
3) konsultacijoms (informacinių, konsultacinių ir ekspertinių: mokestiniais, teisiniais, finansiniais, technologiniais, vadybiniais ir pan. klausimais) nuo 3 iki 5 metų veikiantiems SVV subjektams.

Paramos gavėjai:
SVV subjektai (juridiniai asmenys)

Tinkamos išlaidos:
Konsultacijų išlaidos

Subsidijos intensyvumas: 50 – 100 proc.
Paramos dydis: iki 6 tūkst. Lt

4.4. Finansavimo modeliai

Bus papildyta

4.5. Palūkanų kompensavimas

Parama teikiama:
Garantuotų ir negarantuotų paskolų bei finansinės nuomos palūkanoms dalinai kompensuoti tiems, kurie yra gavę paramą pagal finansavimo modelių priemonę arba iš banko.

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinio dydžio įmonės iki 5 metų

Tinkamos išlaidos:
Garantuotų ir negarantuotų paskolų bei finansinės nuomos palūkanos tiems, kurie yra gavę paramą pagal finansavimo modelių priemonę arba iš banko.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc.
Paramos dydis: iki 500 tūkst. Lt

5. Kaimų atnaujinimui

5.1. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

Parama teikiama:
Objektų, kuriuose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse – prekyvietėms, bendruomenės namams, aikštėms ir kt. – kurti ir tvarkyti. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime. Skatinamos investicijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimui arba atnaujinimui, vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo arba atnaujinimo projektams įgyvendinti. Remiamas melioracijos inžinerinės infrastruktūros įrengimas ir rekonstravimas kaimo gyvenvietėse, teikiama parama gyvenamosios vietovės ribose esančių vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių, jų atkarpų sukūrimui ar sutvarkymui.

Paramos gavėjai:
1. Savivaldybės administracija ir (ar) jos įsteigtas juridinis asmuo;
2. Fizinis asmuo.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos pirkimo arba išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;

Subsidijos intensyvumas:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai investuojama į viešąją infrastruktūrą;
– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai investuojama į privačią infrastruktūrą.
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 tūkst. EUR.

6. Bendradarbiavimo skatinimui

6.1. Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

Parama teikiama:
Smulkių ūkio subjektų – smulkių ūkininkų, miško valdytojų, labai mažų įmonių bendradarbiavimui, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Paramos gavėjai:
Kaimo vietovėse veikiantys smulkūs žemės, miškų, ir kaimo plėtros sektoriaus dalyviai:
• smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija yra ne mažesnis kaip 2000 EUR ir ne didesnis kaip 3 999 EUR, smulkūs miško valdytojai (miško valda neviršija 10 ha);
• labai mažos įmonės;
• fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano parengimu.
3. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Projekto verslo plano parengimo, einamosios bendradarbiavimo išlaidos – iki 100 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų.
2. Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidos (investicijos į materialųjį turtą) – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

6.2. Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje

Parama teikiama:
Gamintojų grupių ir organizacijų steigimui žemės ūkio sektoriuje. Įsteigtos gamintojų grupės (organizacijos) padėtų
apsijungusiems žemės ūkio produktų gamintojams efektyviau dalyvauti rinkų procesuose, taip pat racionalizuoti savo ūkių veiklą, palankiau parduoti juose pagamintus produktus ir gauti daugiau pajamų.

Paramos gavėjai:
Juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudarytas iš ne mažiau kaip 3 dalyvių – fizinių ir (ar) juridinių asmenų, vykdančių žemės ūkio veiklą, ir verslo plano pagrindu pripažintas gamintojų grupe (organizacija).

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos, susijusios su verslo plano įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Didžiausia galima paramos suma pirmaisiais metais yra 10 procentų metinės parduotos produkcijos vertės. Didžiausia galima paramos suma už vienerius veiklos metus negali viršyti 100 000 eurų.
2. Parama už antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ir penktuosius veiklos metus neturi viršyti atitinkamai 9, 8, 7 ir 6 procentų metinės parduotos produkcijos vertės tais metais.

Susisiekite
Parašykite mums