Kaip gauti paramą

Kviečiame dalyvauti 2021 – 2027 metais planuojamuose organizuoti konkursuose subsidijoms gauti.

Informacija pildoma

1. Mokslinių tyrimų ir inovaciniai pajėgumai, pažangiosios technologijos

1.1.

1.2.

2. Skaitmeninimas

2.1.

3. MVĮ augimas, konkurencingumas, darbo vietų kūrimas

3.1. MVĮ atsigavimas

Parama teikiama:
Siekiant padidinti ir (arba) išlaikyti MVĮ pajamas ir konkurencingumą. Sudaromos sąlygos MVĮ įsigyti tikslines paslaugas (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo).

Paramos gavėjai:
Labai maža, maža ir vidutinė įmonė.

Tinkamos išlaidos:
Tikslinės paslaugos (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo) pirkimo išlaidos

Subsidijos intensyvumas: 50 proc.
Paramos dydis: iki 30 tūkst. Eur

4. Energijos vartojimo efektyvumas, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas

4.1. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

4.2.

5. Atsinaujinanti energija

5.1. AEI pramonei

Parama teikiama:
Siekiant paskatinti pramonės įmones didinti AEI vartojimą, remiantis EVE audito ataskaitomis. Teikiamos investicijos AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti, sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. 

Paramos gavėjai:
Pramonės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti

Subsidijos intensyvumas: 45-65 proc.
Paramos dydis: iki 225 tūkst. Eur

5.2.

Susisiekite
Parašykite mums