Kaip gauti paramą

Kviečiame privačius juridinius asmenis (AB, UAB, ŽŪB, IĮ, MB ir kt.) dalyvauti 2014 – 2020 metais planuojamuose organizuoti konkursuose subsidijai gauti. Jeigu nerandate tinkamo varianto jūsų planuojamų investicijų finansavimui, kreipkitės į MB „MODOMEX“ ir padėsime jums rasti tinkamiausią investicijų finansavimo variantą bei jį įsisavinti. Rengiame ir verslo projektus kredito įstaigos paskolai gauti

1. Įmonės produktyvumo kėlimui

1.1. Informacinių ir ryšių technologijų sprendinių diegimas verslo procesų optimizavimui

Parama teikiama:
Įmonės investicijoms, tiesiogiai susijusioms su IRT sprendimo pritaikymu keliems įmonės išoriniams verslo procesams suderinti, palaikant ryšį kompiuteriu arba diegiant inovatyvius IRT grindžiamus verslo procesus.

Paramos gavėjai:
Labai maža, maža ir vidutinė įmonė.

Tinkamos išlaidos:
Investicijos į įrangą, įrenginius ir kitą turtą (kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonėse, patentų/licencijų įsigijimas, lizingas (finansine nuoma).

Subsidijos intensyvumas: 25 – 45 proc.
Paramos dydis: iki 200 tūkst. Lt

1.2. Inovatyvių vadybos metodų / valdymo sistemų diegimas

Parama teikiama:
Mažos ir vidutinės įmonės veiklos kokybės gerinimui, remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar valdymo sistemų diegimui.

Paramos gavėjai:
Labai maža, maža ir vidutinė įmonė.

Tinkamos išlaidos:
· išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių pažangiems (šiuolaikiškiems) vadybos metodams ir valdymo sistemoms diegti, įsigijimas.
· standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonės poreikiams;
· šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo / akreditavimo išlaidos;
· projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: 50 proc.
Paramos dydis: iki 200 tūkst. Lt

1.3. Investicijos į didelio poveikio technologijų diegimą Lietuvos tradicinės pramonės šakose

Parama teikiama:
Investicijoms į DPT (didelio poveikio technologijos: mikro-, nano-, biotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, fotonikos ir pan.) diegimą Lietuvos tradicinės pramonės šakose, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų gamybai plėtoti.

Paramos gavėjai:
Labai maža, maža ir vidutinė įmonė

Tinkamos išlaidos:
1. Investicijos į didelio poveikio technologijų (DPT) įsigijimą ir diegimą įmonėse.
2. Investicijos darbo užmokesčiui.
3. Darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymai

Subsidijos intensyvumas: 25 – 45 proc.
Paramos dydis: iki 10 mln. Lt

1.4. Gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų, skirtų naujiems produktams gaminti ir inovatyvioms paslaugoms teikti, kūrimas ir įrengimas

Parama teikiama:
Naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų, skirtų naujiems produktams gaminti ir inovatyvioms paslaugoms teikti, kūrimui ir įrengimui.

Paramos gavėjai:
Labai maža, maža ir vidutinė įmonė.

Tinkamos išlaidos:
a) įmonių investicijos į pastato statybą (ir) arba rekonstrukciją.
b) įmonių investicijos į inovatyvių gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia inovatyvioms gamybos technologinėms linijoms diegti, įrengimas;
c) inovatyvių ir efektyvių technologijų diegimas paslaugų sektoriuose;
d) darbo užmokestis;
e) darbuotojų mobilumo skatinimas (sąnaudoms padengti vežiojant darbuotojus į darbą ir iš jo);
f) darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymai.

Subsidijos intensyvumas: 35 – 45 proc.
Paramos dydis: iki 3 arba 7 mln. Lt

1.5. Gaminių ir paslaugų dizaino kūrimas

Parama teikiama:
Gaminių/ produktų dizaino bei grafinio dizaino kūrimui.

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Gaminio / produkto dizaino kūrimas
Grafinio dizaino kūrimas

Subsidijos intensyvumas: iki 85 proc.
Paramos dydis: iki 35 tūkst. Lt

1.6. Naujų gamybos technologinių linijų įsigijimas, esamų modernizavimas, vidinių inžinerinių tinklų įrengimas

Finansinė priemonė. Bus papildyta

1.7. Palūkanų kompensavimas

Parama teikiama:
Paskolų bei finansinės nuomos palūkanų daliniam kompensavimui tiems, kurie yra gavę paramą naujų gamybos technologinių linijų įsigijimui, esamų modernizavimui bei vidinių inžinerinių tinklų įrengimui.

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Palūkanos

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc.
Paramos dydis: iki 690 tūkst. Lt

2. Įmonės tarptautiškumo kėlimui

2.1. Gaminių ir paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose

Parama teikiama:
Mažos arba vidutinės įmonės ir jos produkcijos pristatymui užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose/mugėse. Įmonių grupinėms eksporto iniciatyvoms (grupinis išvežimas į parodas, muges, verslo misijas).

Paramos gavėjai:
1. Mažos ir vidutinės įmonės (pavienis važiavimas);

Tinkamos išlaidos:
1) stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei pirmą kartą dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje;
2) parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda, išlaidos;
3) projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidos.

Subsidijos intnsyvumas: 50 proc. vienai įmonei
Paramos dydis: iki 150 tūkst. Lt vienai įmonei

2.2. Klasterio įmonių įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines siekiant naujų eksporto rinkų

Parama teikiama:
Mažų ir vidutinių įmonių, nutarusių veikti kartu, grupes, įsitraukimui į tarptautines tinklų grandines, siekiant susirasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

Paramos gavėjai:
Pareiškėjas – viena iš verslo klasterio įmonių: maža, labai mažai ar vidutinė įmonė.
Partneriai – mažos ir vidutinės įmonės.

Tinkamos išlaidos:
1) Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
2) Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
3) Išlaidos tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimu;
4) Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc.
Paramos dydis: iki 690 tūkst. Lt (vienai įmonei)

2.3. Konsultacijos eksporto klausimais

Parama teikiama:
Konsultacijoms mažoms ir vidutinėms įmonėms eksporto klausimais.

Vienos rūšies konsultaciją MVĮ gali gauti tik vieną kartą.

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Konsultacijų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius arba fiksuotąsias sumas.

Subsidijos intensyvumas: 50-85 proc.
Paramos dydis: iki 10 tūkst. Lt

2.4. Planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas

Parama teikiama:
Planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimui.

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc.
Paramos dydis: iki 500 tūkst. Lt

3. ECO inovacijų diegimui ir aplinkosauginiams projektams

3.1. Konsultacijos efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo, ekotechnologijų ir kt. klausimais

Parama teikiama:
Konsultacijoms mažoms ir vidutinėms įmonėms efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo, eco-technologijų ir kt. eko-klausimais.

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Konsultacijų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius arba fiksuotąsias sumas.

Subsidijos intensyvumas: iki 85 proc.
Paramos dydis: iki 6 tūkst. Lt

3.2. Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos audito atlikimas

Parama teikiama:
Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų reikalavimus diegimui ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių rezultate pateiktos racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos inovacijų įvykdomumo analizei.

Paramos gavėjai:
Labai maža, maža ir vidutinė įmonė

Tinkamos išlaidos:
· Išlaidos, susijusios su aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų reikalavimus diegimu.
· Išlaidos, susijusios su gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimu.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc.
Paramos dydis: iki 100 tūkst. Lt

3.3. Gaminio dizaino kūrimas, taikant ekologinio projektavimo priemones, darnaus dizaino marketingo sprendimai; dizaino registravimas

Parama teikiama:
Gaminio dizaino kūrimui, taikant ekologinio projektavimo priemones, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius aspektus; darnaus dizaino marketingo sprendimams; tokio dizaino registravimui.

Paramos gavėjai:
Labai maža, maža ir vidutinė įmonė.

Tinkamos išlaidos:
· Dizaino kūrimo išlaidos. (produkto ar paslaugos, projektavimas/kūrimas, siekiant patobulinti produkto/paslaugos gyvavimo ciklą, pasirenkant atitinkamas medžiagas ir gamybos metodus, numatant medžiagų/produktų pakartotiną panaudojimą, perdirbimą ar pan., resursų taupumo galimybes ir t.t. Eco-inovatyvaus dizaino sritys: produkto svorio mažinimas; pakuotės mažinimas; padidintos perdirbimo galimybės; prailgintas ilgaamžiškumas; energetinio efektyvumo padidinimas; pakeitimas pavojingų medžiagų nepavojingomis ir kt.).
· Išlaidos susijusios su darnaus dizaino marketingo sprendimais.
· Išlaidos, susijusios su dizaino registravimu.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc.
Paramos dydis: iki 100 tūkst. Lt

3.4. Technologinių ekoinovacijų diegimas racionalių išteklių naudojimui ir taršos prevencijai

Parama teikiama:
Investicijoms į materialųjį turtą (įrenginius), kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijoms į švaresnės gamybos inovacijas (ir jų įdiegimą).

Paramos gavėjai:
Labai maža, maža ir vidutinė įmonė

Tinkamos išlaidos:
· Išlaidos šių procesų modernizavimui: atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), apšvietimas, šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, ventiliacija, kondicionavimas, drėkinimas, šaldymo energijos gamyba ir tiekimas; vandens, nuotekų valymas, kt.
· Išlaidos įrangos (įrengimų, kurie negamina atliekų arba mažai jų gamina; perprojektuotiems įrengimams arba gamybos linijoms taip, kad sumažėtų atliekų; įrengimų, gerinančių eksploatavimo efektyvumą, taip pat įrengimų, panaikinančių ištekėjimų, pratekėjimų bei išsiliejimų priežastis ir kt.) diegimui.
· Išlaidos, susijusios su technologijų, reikalingų energetinę vertę turinčių atliekų (pavyzdžiui, pakuočių, biologiškai skaidžių atliekų, kt.), naudojamų energijai gauti, diegimui įmonėse.
· Išlaidos, susijusios su technologijų, reikalingų žaliavų, gaminio pakeitimui, atliekų antriniam panaudojimui bei atliekų perdirbimui, diegimu įmonėse, siekiant kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos
· Darbo užmokestis, jeigu ši įmonė veiklą vysto regione.
· Darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymai.

Subsidijos intensyvumas: 25 – 45 proc.
Paramos dydis: iki 10 mln. Lt

3.5. Vandenų ir aplinkos oro apsaugai bei atliekų tvarkymui

Remiami projektai 2014 m.:

  • Projektai, susiję su gamybinių bei kitoje ūkinėje komercinėje veikloje susidariusių nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) valymo pajėgumų kūrimu arba valymo efektyvumo didinimu
  • Projektai, susiję su komunalinių nuotekų pajungimu prie nuotekų valymo įrenginių ir/ar nuotekų valymo pajėgumų (iki 200 GE) kūrimu bei valymo efektyvumo didinimu
  • Projektai, susiję su galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų valymo pajėgumų kūrimu
  • Projektai, susiję su vandenų taršą mažinančių gamybos technologijų diegimu
  • Projektai, susiję su oro valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu
  • Projektai, susiję su į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį mažinančių gamybos technologijų diegimu
  • Projektai, susiję su biologiškai skaidžių atliekų tvarkymu
  • Projektai, susiję su pavojingų atliekų tvarkymu
  • Projektai, susiję su įrangos, mažinančios gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekų susidarymą, įdiegimas

Paramos gavėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc.
Paramos dydis: iki 690.000 Lt

Bus papildyta informacija apie 2015 m. remiamas kryptis

4. Ekonominės veiklos kaimo vietovėse pradžiai bei plėtrai

4.1. Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Parama teikiama:
Ekonominei veiklai kaimo vietovėse, apimančiai ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Paramos gavėjai:
1. Ūkininkas;
2. Fizinis asmuo;
3. Labai maža įmonė;
4. Maža įmonė.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos pirkimoarba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui iki 70 tūkst. EUR.

4.2. Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Parama teikiama:
Ekonominei ne žemės ūkio veiklai kaimo vietovėse, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Paramos gavėjai:
1. Ūkininkas;
2. Fizinis asmuo;
3. Labai maža įmonė;
4. Maža įmonė.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui iki 200 tūkst. EUR

4.3. Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių

Parama teikiama:
Biodujų gamybos plėtrai

Paramos gavėjai:
1. Ūkininkas;
2. Labai maža įmonė;
3. Maža įmonė.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;

Subsidijos intensyvumas: iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui iki 1,6 mln. EUR.

5. Energetinio efektyvumo didinimui

5.1. Energetinio audito atlikimas pramonės įmonėje

Parama teikiama:
Energetinio audito atlikimui pramonės įmonėse.

Paramos gavėjai:
Pramonės įmonės priskiriamos mažų ir vidutinių įmonių kategorijoms

Tinkamos išlaidos:
Investicijos, susijusios su energetinio audito atlikimu.

Subsidijos intensyvumas: 50 – 70 proc.
Paramos dydis: iki 250 tūkst. Lt

5.2. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos skatinimas pramonės įmonėse

Parama teikiama:
Atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti. Atsinaujinantys energijos ištekliai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.

Paramos gavėjai:
Pramonės įmonės.

Tinkamos išlaidos:
Investicinės išlaidos, būtinos geresnei aplinkos apsaugai užtikrinti:

Subsidijos intensyvumas: 45 – 65 proc.
Paramos dydis: iki 3 mln. Lt

5.3. Investicijos į didelio naudingumo kogeneraciją

Parama teikiama:
Didelio naudingumo kogeneracijai (papildomos įrangos, kurios reikia, kad būtų padidintas kogeneracinės jėgainės energetinis naudingumas, kai esama jėgainė jau atitinka didelio naudingumo ribą, diegimas).

Paramos gavėjai:
Pramonės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Investicijos į papildomą įrangą, kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, arba kad būtų padidintas naudingumas, kai esamas įrenginys jau atitinka didelio naudingumo ribą.

Subsidijos intensyvumas: 45 – 65 proc.
Paramos dydis: iki 1 mln. Lt

5.4. Palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms

Parama teikiama:
• Paskolų, skirtų įrangos ir technologijų, įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimui.
• Palūkanų, mokamų pagal finansinės nuomos sutartis, skirtų įrangos ir technologijų, įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimui.

Paramos gavėjai:
Pramonės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Palūkanos

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc.
Paramos dydis: iki 690 tūkst. Lt

6. Darbuotojų kompetencijos kėlimui

6.1. Bendrieji ir specialieji mokymai įmonės darbuotojams

Parama teikiama:
Bendriesiems ir specialiesiems mokymams įmonėms.

Paramos gavėjai:
Įmonės

Tinkamos išlaidos:
Mokymų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotąsias sumas.

Subsidijos intensyvumas – 50 – 70 proc.
Paramos dydis: iki 10 tūkst. Lt

6.2. Užsienio investuotojų, investavusių į gamybą ir paslaugas Lietuvoje, įmonių darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

Parama teikiama:
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimui.

Paramos gavėjai:
Užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio įmonių filialai.

Tinkamos išlaidos:
1) Projektą vykdančių asmenų darbo užmokestis, jei pareiškėjas pats vykdo mokymo veiklas, nepirkdamas paslaugų;
2) Mokymo paslaugų pirkimo išlaidos;
3) Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas.

Subsidijos intensyvumas: 50 – 70 proc.
Paramos dydis: iki 2 mln. Lt (iki 15.000 Lt vienam darbuotojui)

6.3. Mokymai, vykstantys pameistrystės būdu

Parama teikiama:
Įmonių mokymams, vykstantiems pameistrystės būdu.

Paramos gavėjai:
Juridiniai privatūs ir viešieji asmenys

Tinkamos išlaidos:
Mokymų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotąsias sumas arba fiksuotąjį įkainį (už mokymo valandą).

Subsidijos intensyvumas: 50 – 70 proc.
Paramos dydis: iki 20 tūkst. Lt vienam darbuotojui

6.4. Darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų centruose/įmonėse

Parama teikiama:
Įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų mokymui ir technologinių įgūdžių tobulinimui užsienio MTEPI centruose/įmonėse.

Paramos gavėjai:
Įmonės vykdančios mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas.

Tinkamos išlaidos:
· Kelionės išlaidos;
· Išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims;
· Įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo išlaidos;
· mažoms ir vidutinėms įmonėms – išlaidos apmokomiems asmenims už valandas, kurias jie dalyvauja mokyme.

Subsidijos intensyvumas: 50 – 70 proc.
Paramos dydis: iki 50 tūkst. Lt

6.5. Specialiųjų mokymų įmonėms teikimas

Parama teikiama:
Specialiesiems mokymams įmonėms

Paramos gavėjai:
Asociuotos verslo struktūros;
Pramonės, prekybos ir amatų rūmai
Klasterio koordinatorius
(galutiniai naudos gavėjai – įmonės)

Tinkamos išlaidos:
– Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims;
– Darbo užmokestis projekto dalyviams;
– Mokymams reikalingų patalpų nuoma;
– Mokymams reikalingų baldų nuoma;
– Mokymo ir ugdymo priemonių pirkimo išlaidos;
– Paslaugų pirkimas;
– Viešinimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. (projekto administravimo išlaidoms) ir iki 70 proc. įmonėms (galutiniam naudos gavėjui)
Paramos dydis: iki 2 mln. Lt

7. Investicijoms į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas

7.1. Inovacinės veiklos skatinimas

Parama teikiama:
• Techninių galimybių studijoms/MTEP rezultatams;
• Produkto prototipo sukūrimui, demonstravimui, bandomojo projekto kūrimui, bandymams ir tvirtinimui;
• Ekspertinio-konsultacinio/patariamojo pobūdžio paslaugų, reikalingų MTEP vykdyti, įsigijimui;
• Teisių naudoti tarptautinius intelektinės nuosavybės objektus, reikalingus naujo produkto kūrimui,
įsigijimui/gavimui

Paramos gavėjai:
Privatūs juridiniai asmenys

Tinkamos išlaidos:
1. Darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems ir (ar) administruojantiems asmenims;
2. Išlaidos, susijusios su MTEP paslaugų, išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimu.

Subsidijos intensyvumas : 45-70 proc.
Paramos dydis: 10 – 50 tūkst. Lt

7.2. Taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, infrastruktūros kūrimas

Parama teikiama:
Taikomiesiems moksliniams tyrimams bei eksperimentinėms (technologinėms) plėtros veikloms: produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas. Taip pat įmonių pradinėms investicijoms į MTEIP infrastruktūrą bei laboratorijų akreditacijai įmonėse.

Paramos gavėjai:
Privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas.

Tinkamos išlaidos:
1. Išlaidos personalui;
2. Išlaidos priemonėms ir įrengimams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui;
3. Išlaidos pastatams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui;
4. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos;
5. Papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc.
Paramos dydis: 0,25 – 10 mln. Lt

7.3. Išradimų patentavimas ir dizaino registravimas

Parama teikiama:
Išradimų patentavimui tarptautiniu mastu, išradimų patentavimui Europos patentų tarnyboje dizaino registravimui tarptautiniu mastu.

Paramos gavėjai:
Privatūs juridiniai asmenys

Tinkamos išlaidos:
Patentų ir kito nematerialiojo turto gavimo, tvirtinimo ir apsaugos išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc.
Paramos dydis: 2,88 – 80 tūkst. Lt

7.4. Naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimas, bandymai

Parama teikiama:
Naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimui, bandymams laboratorijose (validacijai), bandymams realiose sąlygose (jei tai sudėtinė validacijos dalis).

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos, susijusios su inovacijų paramos paslaugų (bandymų ir sertifikavimo) įsigijimu.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc.
Paramos dydis: iki 500 tūkst. Lt

7.5. Užsienio investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, MTEPI infrastruktūrą bei procesų ir organizacinių inovacijų diegimą

Parama teikiama:
Užsienio investicijoms į:
1. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas;
2. Įmonių pradines investicijas, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. Veiklas, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Paramos gavėjai:
Privatūs juridiniai asmenys (užsienio investuotojai arba užsienio įmonių filialai).

Tinkamos išlaidos:
1. Išlaidos, susijusios su MTEP veiklų vykdymu;
2. Išlaidos, susijusios su MTEPI infrastruktūros įsigijimu;
3. Išlaidos personalui; išlaidos priemonėms, įrenginiams, pastatams ir žemei, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui; išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą.

Subsidijos intensyvumas: 45 – 80 proc.
Paramos dydis: 4 – 10 mln. Lt

8. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūros bei tarptautinių ryšių MTEIP srityje sukūrimui ar plėtrai

8.1. Atviros prieigos MTEP infrastruktūros kūrimas / plėtra

Parama teikiama:
Bendro naudojimo (atviros prieigos) MTEP infrastruktūros (laboratorijos, bandymų patalpos, rezidavimo patalpos, sudarančios ne daugiau kaip 20 proc. bendrų patalpų ir pan.) kūrimas / plėtra.

Paramos gavėjai:
Privatus juridinis asmuo

Tinkamos išlaidos:
1. Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų statinių statyba ir (ar) rekonstravimas;
2. Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų baldų, įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimas, kompiuterinės įrangos įsigijimas;
3. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidos;
4. Su technologinio centro infrastruktūra susijusių patentų, licencijų, programinės įrangos įsigijimas;
5. Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir statinių (patalpų) projektų parengimo išlaidos (projektavimo darbai, projekto ekspertizė);
6. Projektui vykdyti reikalingi statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos techninės priežiūros darbai;
7. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir inžinerinių tinklų, komunikacijų projektų parengimo išlaidos (projektavimo darbai, projekto ekspertizė);
8. Projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos;

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc.
Paramos dydis: 0,5 mln. Lt – 10 mln. Lt

8.2. Dalyvavimas tarptautinių MTEPI iniciatyvų renginiuose

Parama teikiama:
Dalyvavimui tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EVIT organizacijos, renginiuose.

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinės įmonės

Tinkamos išlaidos:
Komandiruočių išlaidos dalyvaujantiems MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia ir partnerius rekomenduoja EVIT organizacijos, renginiuose.

Subsidijos intensyvumas : iki 50 proc.
Paramos dydis: iki 10 tūkst. Lt

9. Bendradarbiavimo skatinimui

9.1. Klasterio eksploatavimas

Parama teikiama:
Klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui.

Paramos gavėjai:
Juridiniai asmenys (besiformuojantys, besivystantys ir brandūs klasteriai) (parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui).

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos personalui ir administracinės išlaidos susijusios su:
1. klasterio veiklos skatinimu;
2. klasterio rinkodara;
3. klasterio įrenginių valdymu; mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimu ir kt.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. per dešimties metų laikotarpį.
Paramos dydis: 0,25 mln. Lt – 1,5 mln. Lt (parama teikiama klasterį eksploatuojančiam asmeniui)

9.2. Klasterio infrastruktūros kūrimas / atnaujinimas

Parama teikiama:
Klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui (prieiga suteikiama keliems naudotojams skaidriai ir be diskriminacijos, mokesčiai už naudojimąsi klasterio įrenginiais ir dalyvavimą klasterio veikloje atitinka rinkos kainą arba atitinka klasterio sąnaudas)

Paramos gavėjai:
Juridiniai asmenys (besiformuojantys, besivystantys ir brandūs klasteriai ir Lietuvoje veikiantys tarptautiniai klasteriai) (parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui).

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą.

Subsidijos intensyvumas:iki 50 proc.
Paramos dydis: 0,1 mln. Lt – 5 mln. Lt (parama teikiama klasterį eksploatuojančiam asmeniui)

9.3. Parama Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

Parama teikiama:
Europos inovacijų partnerystės grupių kūrimui ir jų veiklos vystymui. EIP prisideda prie procesų, kuriais siekiama išsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos, užtikrinti tvarų ir nuolatinį maisto ir pašarų tiekimą, pagerinti mokslinių tyrimų žinių ir technologijų prieinamumą ūkininkams, miškų valdytojams, verslo įmonėms ir kitiems kaimo plėtros dalyviams. Vienas iš pagrindinių EIP uždavinių yra glaudžiau susieti mokslinius tyrimus ir praktinį ūkininkavimą, taip užpildant šios srities spragas.

Paramos gavėjai:
EIP veiklos grupės. EIP veiklos grupė sudaryta iš ne mažiau kaip 3 suinteresuotų subjektų, kurie atstovauja skirtingoms interesų grupėms – mokslo ir studijų institucijoms, konsultavimo įmonėms, ūkininkams, miško valdytojams, žemės ūkio, maisto ir miškų sektoriuose veiklą vykdančioms įmonėms, žemdirbių savivaldos organizacijoms ir kitiems subjektams.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. VI patvirtintos tematinės veiklos srities galimybių studijos parengimo išlaidos.
3. Išlaidos, susijusios su bandomųjų projektų bei produktų, procesų ir technologijų kūrimo ir tobulinimo projektų planų ir metodikų parengimu.
4. Išlaidos, susijusios su bandomųjų projektų bei naujų ar esamų produktų, procesų ir technologijų kūrimo ir tobulinimo projektų įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Išlaidoms, susijusioms su projekto įgyvendinimu (einamosios bendradarbiavimo sąnaudos, galimybių studijos, projektų planų ir metodikų parengimas, projektų įgyvendinimas, įskaitant ir materialaus turto įsigijimo sąnaudas, jei turtas bus panaudotas projektams įgyvendinti ir nustatyta tvarka bus fiksuojamas sunaudojimas ar nusidėvėjimas projekto įgyvendinimo metu), taikomas iki 100 proc. paramos intensyvumas.
2. Išlaidoms, susijusioms su projekto įgyvendinimu, kai įsigyjamas turtas nebus pilnai sunaudotas ar nusidėvės projekto įgyvendinimo metu, taikomas iki 70 proc. paramos intensyvumas.

9.4. Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

Parama teikiama:
Smulkių ūkio subjektų – smulkių ūkininkų, miško valdytojų, labai mažų įmonių bendradarbiavimui, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Paramos gavėjai:
Kaimo vietovėse veikiantys smulkūs žemės, miškų, ir kaimo plėtros sektoriaus dalyviai:
• smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija yra ne mažesnis kaip 2000 EUR ir ne didesnis kaip 3 999 EUR, smulkūs miško valdytojai (miško valda neviršija 10 ha);
• labai mažos įmonės;
• fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano parengimu.
3. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Projekto verslo plano parengimo, einamosios bendradarbiavimo išlaidos – iki 100 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų.
2. Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidos (investicijos į materialųjį turtą) – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

9.5. Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

Parama teikiama:
Trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Trumpos tiekimo grandinės ir vietos rinkų plėtra skatina tiesioginius žemės ūkio ir maisto produktų pardavimus. Trumpos tiekimo grandinės sumažina ūkinės veiklos vykdytojų skaičių, galimų tarpininkų tarp gamintojo ir galutinio vartotojo skaičių.

Paramos gavėjai:
Žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiantys asmenys (ūkininkai, žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai ir perdirbėjai, kaimo vietovėse veikiančios MVĮ, žemdirbių savivaldos, vartotojų organizacijos ir kiti žemės ūkio bei maisto grandinės sektoriaus dalyviai), kurie padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos tikslus ir prioritetus. Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 2 subjektai.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano parengimu.
3. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano įgyvendinimu, apimant tiesiogines verslo plano
įgyvendinimo išlaidas ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės ir vietos
rinkos plėtra, išlaidas įgyvendinant projektą.

Subsidijos intensyvumas:
1. Einamojo bendradarbiavimo, projekto verslo plano parengimo ir trumposios tiekimo grandinės bei vietos rinkų skatinimo išlaidos – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
2. Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidos (investicijos į materialųjį turtą) – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

9.6. Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje

Parama teikiama:
Gamintojų grupių ir organizacijų steigimui žemės ūkio sektoriuje. Įsteigtos gamintojų grupės (organizacijos) padėtų
apsijungusiems žemės ūkio produktų gamintojams efektyviau dalyvauti rinkų procesuose, taip pat racionalizuoti savo ūkių veiklą, palankiau parduoti juose pagamintus produktus ir gauti daugiau pajamų.

Paramos gavėjai:
Juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudarytas iš ne mažiau kaip 3 dalyvių – fizinių ir (ar) juridinių asmenų, vykdančių žemės ūkio veiklą, ir verslo plano pagrindu pripažintas gamintojų grupe (organizacija).

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos, susijusios su verslo plano įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Didžiausia galima paramos suma pirmaisiais metais yra 10 procentų metinės parduotos produkcijos vertės. Didžiausia galima paramos suma už vienerius veiklos metus negali viršyti 100 000 eurų.
2. Parama už antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ir penktuosius veiklos metus neturi viršyti atitinkamai 9, 8, 7 ir 6 procentų metinės parduotos produkcijos vertės tais metais.

10. Investicijoms į žemės ūkio valdas, žemės ūkio produktų perdirbimą bei miškininkystės infrastruktūrą

10.1. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Parama teikiama:
• Žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio paslaugoms teikti;
• Valdoje pagamintiems /užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai;
• Biodujų gamybai iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik valdos reikmėms;
• Trumpos rotacijos želdiniams įveisti.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)ar jų grupės, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Investicijos į nematerialųjį turtą;
4. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas;
5. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: 40 – 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

10.2. Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Parama teikiama:
Žemės ūkio produktams perdirbti, inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams diegti siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus; žemės ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtrai.

Paramos gavėjai:
Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos,ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (ar) įrangos (įskaitant techniką), pirkimo ar išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Investicijos į nematerialųjį turtą;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: 40 – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

10.3. Parama žemės ūkio vandentvarkai

Parama teikiama:
1. Lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui;
2. Drenažo sistemų pritaikymui joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams;
3. Melioracijos sistemų ir vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcijai bei įrengimui;
4. Ariamos žemės kalkininimui įgyvendinamo projekto ribose.

Paramos gavėjai:
1. Viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos);
2. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios(rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos, ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (ar) įrangos pirkimo arba išperkamosios ar finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Vidaus kelių,naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

10.4. Parama miškų infrastruktūrai gerinti

Parama teikiama:
Investicijoms valstybiniuose ir privačiuose miškuose susijusioms su miško kelių tiesimu ir rekonstrukcija, taip pat miško žemės sausinimo sistemų įrengimu ar atnaujinimu.

Paramos gavėjai:
1.Miško valdytojai;
2. Miško valdytojų grupės (fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės).

Tinkamos išlaidos:
1. Miško kelių įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos;
2. Miško žemės sausinimo ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimo (statybos)ir (ar) atnaujinimo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 000 EUR.

10.5. Parama už kiekvieną miško hektarą, esantį Natura 2000 teritorijoje

Parama teikiama:
Už kiekvieną miško hektarą, esantį Natura 2000 teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos gavėjai:
Privačių miškų valdytojai ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos

Tinkamos išlaidos:

Papildomos išlaidos ir prarastos pajamos dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2209/147/EB reikalavimų įgyvendinimo Natura 2000 vietovėse ar kitose gamtiniu požiūriu vertingose teritorijose.

Subsidijos intensyvumas:
I tipo išmoka 272 EUR/ha
II tipo išmoka 155 EUR/ha
III tipo išmoka 156 EUR/ha
IV tipo išmoka 62 EUR/ha

10.6. Miško veisimas

Parama teikiama:
Miško veisimui žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties žemėje.

Paramos gavėjai:
Privačios žemės valdytojai ir savivaldybės.

Tinkamos išlaidos:
1. Miško įveisimo išlaidos;
2. Įveisto miško bei savaime apaugusio mišku ploto priežiūros, apsaugos ir ugdymo iki 12 metų amžiaus
išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Veisiant mišką miškų ūkio paskirties žemėje, žemės ūkio paskirties žemėje, kurios derlingumas neviršija 25
balų bei žemės ūkio veiklai netinkamoje žemėje teikiama 100 proc. nustatytų kompensacinių išmokų.

Veisiant žemės ūkio paskirties žemėje, kurios derlingumas viršija 25 balus, teikiama 60 proc. nustatytų kompensacinių išmokų.

10.7. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

Parama teikiama:
Gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, pažeistų miškų atkūrimui ir prevencinių priemonių įdiegimui.

Paramos gavėjai:
Privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamos išlaidos:
1. Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos (miško keliai, vandens paėmimo vietos,
miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir priežiūra);
2. Miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos;
3. Gaisrų ir stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, pažeisto miško ir jo ekonominio potencialo
atkūrimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Pažeisto miško atkūrimo išmokos (1 ha) apskaičiuojamos kiekvienam Miško želdinimo ir žėlimo projektui
atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Prevencinėms priemonėms įdiegti – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

10.8. Investicijos, didinančios miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę

Parama teikiama:
Miško ekosistemų, būtinų ekologinei pusiausvyrai šalyje išlaikyti,išsaugojimui. Parama teikiama
šioms veikloms: miško struktūros keitimui, investicijoms į visuomenės estetinės aplinkos ir apsaugines
funkcijas, buveinių ir bioįvairovės apsaugai.

Paramos gavėjai:
Privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamos išlaidos:
1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo išlaidos;
2. Pamiškių formavimo išlaidos;
3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos
miško struktūros palaikymo išlaidos;
4. Ne vietinių medžių rūšių medynų (kai ne vietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo
(rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos;
5. Miško dirvožemių apsaugos ir gerinimo išlaidos;
6. Jaunuolynų ugdymo išlaidos;
7. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
8. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Vienkartinė nustatyto dydžio kompensacinė išmoka už išugdyto jaunuolyno hektarą – 196,65 EUR/ha.

Paramos intensyvumas visoms kitoms pagal veiklos sritį remiamoms priemonėms – iki 90 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų.

10.9. Investicijos į miškininkystės technologijas

Parama teikiama:
Investicijoms į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos, medelynų gamybos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą.

Paramos gavėjai:
Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Tinkamos išlaidos:
1. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos
išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
2. Medynų ir krūmynų pertvarkymo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
4. Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo išlaidos;
5. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Subsidijos intensyvumas medynams ir krūmynams pertvarkyti, vidinės miškotvarkos projektams rengti ar
tikslinti – iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

11. Pelno nesiekiančioms investicijoms

11.1. Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas

Parama teikiama:
Įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu ir ekosistemų subalansuotu funkcionavimu, išsaugojant meldinės nendrinukės buveines.

Paramos gavėjai:
1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla;
2. Privačios ir valstybinės žemės valdytojai ir jų asociacijos.

Tinkamos išlaidos:
1. Krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
2. Šienavimo ir nupjautos žolės sutvarkymo darbai;
3. Nukirstų krūmų ir nupjautos žolės išvežimo darbai;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

11.2. Melioracijos griovių sutvarkymas

Parama teikiama:
Kraštovaizdžiui ir bioįvairovei, pusiau natūralios laukinės faunos ir floros buveinėms išsaugoti, neprižiūrimų melioracijos griovių neigiamam poveikiui įprastinei bioįvairovei pašalinti.

Paramos gavėjai:
Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Tinkamos išlaidos:
1. Krūmų bei kitos augmenijos, augančios ant melioracijos griovio šlaitų, iškirtimo ir kirtuolių sutvarkymo darbai;
2. Melioracijos griovio šlaitų šienavimas ir nupjautos žolės sutvarkymo darbai;
3. Melioracijos griovio dugno valymo ir sutvarkymo darbai.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

12. Jauno verslo gyvybingumo bei inovatyvumo kėlimui

12.1. Konsultacijos verslui

Parama teikiama:
1) konsultacijoms apie verslo pradžią, pradedantiesiems iki 1 metų SVV subjektams;
2) konsultacinėms paslaugoms, skirtoms SVV subjektams, veikiantiems nuo 1 metų iki 3 metų;
3) konsultacijoms (informacinių, konsultacinių ir ekspertinių: mokestiniais, teisiniais, finansiniais, technologiniais, vadybiniais ir pan. klausimais) nuo 3 iki 5 metų veikiantiems SVV subjektams.

Paramos gavėjai:
SVV subjektai (juridiniai asmenys)

Tinkamos išlaidos:
Konsultacijų išlaidos

Subsidijos intensyvumas: 50 – 100 proc.
Paramos dydis: iki 6 tūkst. Lt

12.2. Finansavimo modeliai

Bus papildyta

12.3. Palūkanų kompensavimas

Parama teikiama:
Garantuotų ir negarantuotų paskolų bei finansinės nuomos palūkanoms dalinai kompensuoti tiems, kurie yra gavę paramą pagal finansavimo modelių priemonę arba iš banko.

Paramos gavėjai:
Mažos ir vidutinio dydžio įmonės iki 5 metų

Tinkamos išlaidos:
Garantuotų ir negarantuotų paskolų bei finansinės nuomos palūkanos tiems, kurie yra gavę paramą pagal finansavimo modelių priemonę arba iš banko.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc.
Paramos dydis: ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų

12.4. Inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyvių įmonių kūrimosi skatinimas

Finansinė priemonė. Bus papildyta

12.5. Pradedančių ir jaunų, sparčiai augančių įmonių skatinimas inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti

Finansinė priemonė. Bus papildyta

12.6. Verslo/menų inkubatorių/kūrybinių rezidencijų pastatų statyba

Parama teikiama:
Investicijoms į inkubatorių pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą, siekiant sudaryti sąlygas teikti kokybiškas inkubavimo paslaugas naujai įsisteigusiems ir ne ilgiau kaip penkerius metus veikiantiems SVV subjektams.

Paramos gavėjai:
Juridiniai asmenys.
Partneriai – privatus juridinis asmuo, jeigu pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo (projektas įgyvendinamas Viešosios ir privačios partnerystės (PPP) principu). Partneris yra privalomas.

Galutiniai naudos gavėjai – smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip 5 metus, kurie galės būti inkubuojami sukurtoje infrastruktūroje ne ilgiau negu 5 metus.

Tinkamos išlaidos:
1. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) projektavimo darbai, projekto ekspertizė, statybos, rekonstravimo ir įrengimo techninės priežiūros darbai; statinio infrastruktūros projektavimo vykdymo priežiūra;
2. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) statybos, kapitalinio remonto (išskyrus einamąjį remontą), rekonstravimo išlaidos;
3. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingų specializuotų rezidavimui pritaikytų baldų įsigijimo išlaidos;
4. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos;
5. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingos kompiuterinės įrangos įsigijimas, finansinė nuoma (lizingas); standartinės programinės įrangos esančios rinkoje įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įstaigos poreikiams.

Subsidijos intensyvumas: 35 – 45 proc.
Paramos dydis: iki 7 mln. Lt

Susisiekite
Parašykite mums