Kaip gauti paramą

Kviečiame dalyvauti 2021 – 2027 metais planuojamuose organizuoti konkursuose subsidijoms gauti.

Informacija atnaujinama

1. Investicijoms į žemės ūkio valdas (2014-2020 m)

1.1. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2014-2020 m)

Parama investicijoms teikiama:
• Žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio paslaugoms teikti;
• Valdoje pagamintiems /užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai;
• Biodujų gamybai iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik valdos reikmėms;
• Trumpos rotacijos želdiniams įveisti.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)ar jų grupės, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Investicijos į nematerialųjį turtą;
4. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas;
5. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: 40 – 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

2. Investicijoms į miškininkystės plėtrą (2014-2020 m)

2.1. Investicijos į miškininkystės technologijas (2014-2020 m)

Parama teikiama:
Investicijoms į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos, medelynų gamybos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą.

Paramos gavėjai:
Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Tinkamos išlaidos:
1. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos
išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
2. Medynų ir krūmynų pertvarkymo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
4. Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo išlaidos;
5. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Subsidijos intensyvumas medynams ir krūmynams pertvarkyti, vidinės miškotvarkos projektams rengti ar
tikslinti – iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Susisiekite
Parašykite mums