Kaip gauti paramą

Ūkininkams. Kviečiame ūkininkus (fizinius bei juridinius asmenis) dalyvauti 2014 – 2020 metais planuojamuose organizuoti konkursuose subsidijai gauti. Jeigu nerandate tinkamo varianto jūsų planuojamų investicijų finansavimui, kreipkitės į MB „MODOMEX“ ir padėsime jums rasti tinkamiausią investicijų finansavimo variantą bei jį įsisavinti. Rengiame ir verslo projektus kredito įstaigos paskolai gauti

1. Investicijoms į žemės ūkio valdas

1.1. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Parama investicijoms teikiama:
• Žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio paslaugoms teikti;
• Valdoje pagamintiems /užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai;
• Biodujų gamybai iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik valdos reikmėms;
• Trumpos rotacijos želdiniams įveisti.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)ar jų grupės, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Investicijos į nematerialųjį turtą;
4. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas;
5. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: 40 – 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

1.2. Parama žemės ūkio vandentvarkai

Parama vandentvarkai teikiama:

1. Lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui;
2. Drenažo sistemų pritaikymui joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams;
3. Melioracijos sistemų ir vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcijai bei įrengimui;
4. Ariamos žemės kalkininimui įgyvendinamo projekto ribose.

Parama vandentvarkai / paramos gavėjai

1. Viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos);
2. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios(rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos, ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (ar) įrangos pirkimo arba išperkamosios ar finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Vidaus kelių,naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

1.3. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos

Parama teikiama:
Draudimo įmokoms, draudžiant produkciją nuo didelių rizikų, kai netenkama daugiau kaip 30 proc. vidutinės metinės produkcijos, sumokėtoms už:
1) draudžiamus pasėlius arba augalus,
2) draudžiamus gyvūnus.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio veikla.

Tinkamos išlaidos:
Draudimo įmokos

Subsidijos intensyvumas: iki 65 proc. mokėtinos draudimo įmokos sumos.

2. Pelno nesiekiančioms investicijoms

2.1. Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas

Parama teikiama:
Įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu ir ekosistemų subalansuotu funkcionavimu, išsaugojant meldinės nendrinukės buveines.

Paramos gavėjai:
1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla;
2. Privačios ir valstybinės žemės valdytojai ir jų asociacijos.

Tinkamos išlaidos:
1. Krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
2. Šienavimo ir nupjautos žolės sutvarkymo darbai;
3. Nukirstų krūmų ir nupjautos žolės išvežimo darbai;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

2.2. Melioracijos griovių sutvarkymas

Parama teikiama:
Kraštovaizdžiui ir bioįvairovei, pusiau natūralios laukinės faunos ir floros buveinėms išsaugoti, neprižiūrimų melioracijos griovių neigiamam poveikiui įprastinei bioįvairovei pašalinti.

Paramos gavėjai:
Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Tinkamos išlaidos:
1. Krūmų bei kitos augmenijos, augančios ant melioracijos griovio šlaitų, iškirtimo ir kirtuolių sutvarkymo darbai;
2. Melioracijos griovio šlaitų šienavimas ir nupjautos žolės sutvarkymo darbai;
3. Melioracijos griovio dugno valymo ir sutvarkymo darbai.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

3. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, smulkiųjų ūkių plėtrai ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse pradžiai bei plėtrai

3.1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Parama teikiama:
Žemės ūkio technikos, įrangos įsigijimui, gamybinių pastatų statybai ir jų rekonstravimui bei kitoms išlaidoms, užtikrinančioms jaunojo ūkininko įsikūrimą.

Paramos gavėjai:
Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu) atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. Jaunesnis nei 40 metų;
2. Turintis reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
3. Pirmą kartą įsisteigęs žemės ūkio valdoje kaip ūkio valdytojas. Žemės ūkio valda turi būti registruota jo vardu ne anksčiau kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d.,kai paramos paraiška pateikiama 2014 metais, arba ne anksčiau kaip prieš du metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, jei paramos paraiška pateikiama po 2014 metų.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos, pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą;
5. Ūkinių gyvūnų įsigijimas;
6. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui įsikurti iki 70 tūkst. EUR.

3.2. Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Parama teikiama:
Ekonominei veiklai kaimo vietovėse, apimančiai ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Paramos gavėjai:
1. Ūkininkas;
2. Fizinis asmuo;
3. Labai maža įmonė;
4. Maža įmonė.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos pirkimoarba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui iki 70 tūkst. EUR.

3.3. Parama smulkiesiems ūkiams

Parama teikiama:
Smulkiųjų ūkių plėtrai

Paramos gavėjai:
Ūkininkai – fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos, pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą;
5. Ūkinių gyvūnų įsigijimas;
7. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui –15 tūkst. EUR.

3.4. Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Parama teikiama:
Ekonominei ne žemės ūkio veiklai kaimo vietovėse, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Paramos gavėjai:
1. Ūkininkas;
2. Fizinis asmuo;
3. Labai maža įmonė;
4. Maža įmonė.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;
4. Investicijos į nematerialųjį turtą.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui iki 200 tūkst. EUR

3.5. Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių

Parama teikiama:
Biodujų gamybos plėtrai

Paramos gavėjai:
1. Ūkininkas;
2. Labai maža įmonė;
3. Maža įmonė.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;

Subsidijos intensyvumas: iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui iki 1,6 mln. EUR.

4. Dalyvavimui žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemose

4.1. Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

Parama teikiama:
Su dalyvavimu kokybės sistemoje susijusioms išlaidoms kompensuoti.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai ar jų grupės, gaminantys:
1. ekologiškus produktus;
2. ES lygmeniu pripažintus produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba garantuotu tradiciniu gaminiu;
3. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus, gaminamus pagal nacionalinės maisto kokybės sistemos reikalavimus.

Tinkamos išlaidos:
1. Dalyvavimo kokybės sistemoje pradžios išlaidos;
2. Metinis įnašas už dalyvavimą kokybės sistemose;
3. Išlaidos patikroms, reikalingoms atitikčiai kokybės sistemos reikalavimams patikrinti.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma ne didesnė kaip 3.000 EUR vienai valdai per metus.

5. Investicijoms į miškininkystės plėtrą

5.1. Investicijos į miškininkystės technologijas

Parama teikiama:
Investicijoms į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos, medelynų gamybos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą.

Paramos gavėjai:
Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Tinkamos išlaidos:
1. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos
išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
2. Medynų ir krūmynų pertvarkymo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
4. Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo išlaidos;
5. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Subsidijos intensyvumas medynams ir krūmynams pertvarkyti, vidinės miškotvarkos projektams rengti ar
tikslinti – iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

5.2. Miško veisimas

Parama teikiama:
Miško veisimui žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties žemėje.

Paramos gavėjai:
Privačios žemės valdytojai ir savivaldybės.

Tinkamos išlaidos:
1. Miško įveisimo išlaidos;
2. Įveisto miško bei savaime apaugusio mišku ploto priežiūros, apsaugos ir ugdymo iki 12 metų amžiaus
išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:

Veisiant mišką miškų ūkio paskirties žemėje, žemės ūkio paskirties žemėje, kurios derlingumas neviršija 25
balų bei žemės ūkio veiklai netinkamoje žemėje teikiama 100 proc. nustatytų kompensacinių išmokų.

Veisiant žemės ūkio paskirties žemėje, kurios derlingumas viršija 25 balus, teikiama 60 proc. nustatytų kompensacinių išmokų.

5.3. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

Parama teikiama:
Gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, pažeistų miškų atkūrimui ir prevencinių priemonių įdiegimui.

Paramos gavėjai:
Privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamos išlaidos:
1. Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos (miško keliai, vandens paėmimo vietos,
miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir priežiūra);
2. Miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos;
3. Gaisrų ir stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, pažeisto miško ir jo ekonominio potencialo
atkūrimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:

Pažeisto miško atkūrimo išmokos (1 ha) apskaičiuojamos kiekvienam Miško želdinimo ir žėlimo projektui
atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Prevencinėms priemonėms įdiegti – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

5.4. Investicijos, didinančios miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę

Parama teikiama:
Miško ekosistemų, būtinų ekologinei pusiausvyrai šalyje išlaikyti,išsaugojimui. Parama teikiama
šioms veikloms: miško struktūros keitimui, investicijoms į visuomenės estetinės aplinkos ir apsaugines
funkcijas, buveinių ir bioįvairovės apsaugai.

Paramos gavėjai:
Privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamos išlaidos:
1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo išlaidos;
2. Pamiškių formavimo išlaidos;
3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos
miško struktūros palaikymo išlaidos;
4. Ne vietinių medžių rūšių medynų (kai ne vietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo
(rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos;
5. Miško dirvožemių apsaugos ir gerinimo išlaidos;
6. Jaunuolynų ugdymo išlaidos;
7. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
8. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:

Vienkartinė nustatyto dydžio kompensacinė išmoka už išugdyto jaunuolyno hektarą – 196,65 EUR/ha.

Paramos intensyvumas visoms kitoms pagal veiklos sritį remiamoms priemonėms – iki 90 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų.

5.5. Parama miškų infrastruktūrai gerinti

Parama teikiama:
Investicijoms valstybiniuose ir privačiuose miškuose susijusioms su miško kelių tiesimu ir rekonstrukcija, taip pat miško žemės sausinimo sistemų įrengimu ar atnaujinimu.

Paramos gavėjai:
1.Miško valdytojai;
2. Miško valdytojų grupės (fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės).

Tinkamos išlaidos:
1. Miško kelių įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos;
2. Miško žemės sausinimo ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimo (statybos)ir (ar) atnaujinimo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 000 EUR.

6. Išmokoms ūkininkaujantiems

6.1. Išmokos žemės ūkio paskirties žemei, esančiai Natura 2000 teritorijoje

Parama teikiama:
Kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą,esantį Natura 2000 teritorijoje.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai

Tinkamos išlaidos:
Parama mokama už patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2209/147/EB reikalavimų, nustatytų Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, nuostatuose, apsaugos reglamentuose ar apsaugos sutartyse su privačios žemės savininkais ar valstybinės žemės valdytojais, įgyvendinimo Natura 2000 vietovėse.

Subsidijos intensyvumas: 69 EUR/ha

6.2. Išmokos už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimus

Parama teikiama:
Dėl prisiimtų aukštesnių aplinkosauginių apribojimų patirtų papildomų išlaidų ir prarastų pajamų kompensavimui.
Taip pat parama teikiama už nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių laikymą ir veisimą.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ar jų grupės

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Patirtos papildomos išlaidos (įskaitant ir sandorių sąnaudas) arba prarastos pajamos (ar jų dalis) už papildomų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

Subsidijos intensyvumas:
Apskaičiuota kompensacinė metinė išmoka už plotą ir už sutartinį ūkinį gyvūną mokama 100 proc.

6.3. Parama ekologiniam ūkininkavimui

Parama teikiama:
Patirtoms papildomoms išlaidoms ir prarastoms pajamoms už perėjimo prie ekologinės gamybos, taip pat ir ekologinės gamybos praktiką ir metodus kompensuoti.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ar jų grupės

Tinkamos išlaidos:
Patirtos papildomas išlaidos (sėklos įsigijimas, trąšos, mechanizuoti darbai, augalų apsaugos priemonės, sandorių sąnaudos) arba prarastos pajamos arba jų dalis už ekologinės gamybos reikalavimų laikymąsi.

Subsidijos intensyvumas:
Kompensacinės išmokos padengia 100 proc. patirtų papildomų išlaidų arba prarastų pajamų už ekologinės gamybos reikalavimų laikymąsi.

6.4. Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose yra didelių gamtinių kliūčių

Parama teikiama:
Už kiekvieną žemės ūkio naudmenų hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), atitinkantys aktyvaus ūkininko sąvokos kriterijus, kurių žemės ūkio valda arba jos dalis yra teritorijoje, kuri priskiriama vietovei, kurioje esama gamtinių kliūčių.

Tinkamos išlaidos:
Patirtos papildomos išlaidos ir prarastos pajamos, lyginant su ūkininkavimu vietovėse be kliūčių.

Subsidijos intensyvumas:
Išmokos:
– Didelio nepalankumo vietovėse (DNV) – iki 75,3 EUR/ha;
– Mažo nepalankumo vietovėse (MNV) – iki 56,5 EUR/ha.

Vietovėse iki 150 ha parama siekia 100 %.
Vietovėse nuo 151 ha iki 250 ha – 85%;
Vietovėse nuo 251 ha iki 500 ha – 70%;
Vietovėse per 501 ha – iki 50%.

6.5. Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose yra specifinių kliūčių

Parama teikiama:
Už kiekvieną žemės ūkio naudmenų hektarą, siekiant paramos gavėjams kompensuoti dėl kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos gavėjai:
Ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), atitinkantys aktyvaus ūkininko sąvokos kriterijus, kurių žemės ūkio valda arba jos dalis yra teritorijoje, kuri priskiriama vietovei, kurioje esama gamtinių kliūčių.

Tinkamos išlaidos:
Patirtos papildomos išlaidos ir prarastos pajamos, lyginant su ūkininkavimu vietovėse be kliūčių.

Subsidijos intensyvumas:
Išmokos:
-Didelio nepalankumo vietovėse (DNV) – iki 75,3 EUR/ha;
-Mažo nepalankumo vietovėse (MNV) – iki 56,5 EUR/ha.

Vietovėse iki 150 ha parama siekia 100 %.
Vietovėse nuo 151 ha iki 250 ha – 85%;
Vietovėse nuo 251 ha iki 500 ha – 70%;
Vietovėse per 501 ha – iki 50%.

7. Bendradarbiavimo skatinimui

7.1. Parama Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

Parama teikiama:
Europos inovacijų partnerystės grupių kūrimui ir jų veiklos vystymui. EIP prisideda prie procesų, kuriais siekiama išsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos, užtikrinti tvarų ir nuolatinį maisto ir pašarų tiekimą, pagerinti mokslinių tyrimų žinių ir technologijų prieinamumą ūkininkams, miškų valdytojams, verslo įmonėms ir kitiems kaimo plėtros dalyviams. Vienas iš pagrindinių EIP uždavinių yra glaudžiau susieti mokslinius tyrimus ir praktinį ūkininkavimą, taip užpildant šios srities spragas.

Paramos gavėjai:
EIP veiklos grupės. EIP veiklos grupė sudaryta iš ne mažiau kaip 3 suinteresuotų subjektų, kurie atstovauja skirtingoms interesų grupėms – mokslo ir studijų institucijoms, konsultavimo įmonėms, ūkininkams, miško valdytojams, žemės ūkio, maisto ir miškų sektoriuose veiklą vykdančioms įmonėms, žemdirbių savivaldos organizacijoms ir kitiems subjektams.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. VI patvirtintos tematinės veiklos srities galimybių studijos parengimo išlaidos.
3. Išlaidos, susijusios su bandomųjų projektų bei produktų, procesų ir technologijų kūrimo ir tobulinimo projektų planų ir metodikų parengimu.
4. Išlaidos, susijusios su bandomųjų projektų bei naujų ar esamų produktų, procesų ir technologijų kūrimo ir tobulinimo projektų įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:

1. Išlaidoms, susijusioms su projekto įgyvendinimu (einamosios bendradarbiavimo sąnaudos, galimybių studijos, projektų planų ir metodikų parengimas, projektų įgyvendinimas, įskaitant ir materialaus turto įsigijimo sąnaudas, jei turtas bus panaudotas projektams įgyvendinti ir nustatyta tvarka bus fiksuojamas sunaudojimas ar nusidėvėjimas projekto įgyvendinimo metu), taikomas iki 100 proc. paramos intensyvumas.
2. Išlaidoms, susijusioms su projekto įgyvendinimu, kai įsigyjamas turtas nebus pilnai sunaudotas ar nusidėvės projekto įgyvendinimo metu, taikomas iki 70 proc. paramos intensyvumas.

7.2. Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

Parama teikiama:
Smulkių ūkio subjektų – smulkių ūkininkų, miško valdytojų, labai mažų įmonių bendradarbiavimui, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Paramos gavėjai:
Kaimo vietovėse veikiantys smulkūs žemės, miškų, ir kaimo plėtros sektoriaus dalyviai:
• smulkūs ūkiai (kurių ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija yra ne mažesnis kaip 2000 EUR ir ne didesnis kaip 3 999 EUR, smulkūs miško valdytojai (miško valda neviršija 10 ha);
• labai mažos įmonės;
• fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano parengimu.
3. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Projekto verslo plano parengimo, einamosios bendradarbiavimo išlaidos – iki 100 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų.
2. Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidos (investicijos į materialųjį turtą) – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

7.3. Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

Parama teikiama:
Trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Trumpos tiekimo grandinės ir vietos rinkų plėtra skatina tiesioginius žemės ūkio ir maisto produktų pardavimus. Trumpos tiekimo grandinės sumažina ūkinės veiklos vykdytojų skaičių, galimų tarpininkų tarp gamintojo ir galutinio vartotojo skaičių.

Paramos gavėjai:
Žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiantys asmenys (ūkininkai, žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai ir perdirbėjai, kaimo vietovėse veikiančios MVĮ, žemdirbių savivaldos, vartotojų organizacijos ir kiti žemės ūkio bei maisto grandinės sektoriaus dalyviai), kurie padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos tikslus ir prioritetus. Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 2 subjektai.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano parengimu.
3. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano įgyvendinimu, apimant tiesiogines verslo plano
įgyvendinimo išlaidas ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės ir vietos
rinkos plėtra, išlaidas įgyvendinant projektą.

Subsidijos intensyvumas:
1. Einamojo bendradarbiavimo, projekto verslo plano parengimo ir trumposios tiekimo grandinės bei vietos rinkų skatinimo išlaidos – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
2. Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidos (investicijos į materialųjį turtą) – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

7.4. Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje

Parama teikiama:
Gamintojų grupių ir organizacijų steigimui žemės ūkio sektoriuje. Įsteigtos gamintojų grupės (organizacijos) padėtų
apsijungusiems žemės ūkio produktų gamintojams efektyviau dalyvauti rinkų procesuose, taip pat racionalizuoti savo ūkių veiklą, palankiau parduoti juose pagamintus produktus ir gauti daugiau pajamų.

Paramos gavėjai:
Juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudarytas iš ne mažiau kaip 3 dalyvių – fizinių ir (ar) juridinių asmenų, vykdančių žemės ūkio veiklą, ir verslo plano pagrindu pripažintas gamintojų grupe (organizacija).

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos, susijusios su verslo plano įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Didžiausia galima paramos suma pirmaisiais metais yra 10 procentų metinės parduotos produkcijos vertės. Didžiausia galima paramos suma už vienerius veiklos metus negali viršyti 100 000 eurų.
2. Parama už antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ir penktuosius veiklos metus neturi viršyti atitinkamai 9, 8, 7 ir 6 procentų metinės parduotos produkcijos vertės tais metais.

Susisiekite
Parašykite mums