Kaip gauti paramą

Kviečiame viešuosius juridinius asmenis (VšĮ, asociacijas, savivaldybės įmones ir kt.) dalyvauti 2014 – 2020 metais planuojamuose organizuoti konkursuose subsidijai gauti. Investicijų finansavimas: jeigu nerandate tinkamo varianto, kreipkitės į MB „MODOMEX“ ir padėsime jums rasti tinkamiausią variantą bei jį įsisavinti. Rengiame ir verslo projektus kredito įstaigos paskolai gauti.

1. Darbuotojų kompetencijos kėlimui, žinių perdavimui ir informavimo veiklai

1.1. Mokymai, vykstantys pameistrystės būdu

Parama teikiama:
Įmonių mokymams, vykstantiems pameistrystės būdu.

Paramos gavėjai:
Juridiniai privatūs ir viešieji asmenys

Tinkamos išlaidos:
Mokymų išlaidos apmokamos, taikant fiksuotąsias sumas arba fiksuotąjį įkainį (už mokymo valandą).

Subsidijos intensyvumas: 50 – 70 proc.
Paramos dydis: iki 20 tūkst. Lt vienam darbuotojui

1.2. Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

Parama teikiama:
Dirbančių žemės, miškų ūkyje ir kitų kaimo plėtros dalyvių profesinės kvalifikacijos bei kompetencijos kėlimui. Parama skiriama mokymo kursams ir seminarams organizuoti.Ypatingas dėmesys skiriamas mokymams, kurie supažindina su privalomaisiais teisės aktais, ūkio valdymo ir agrarinės aplinkosaugos reikalavimais, pirminės gyvulininkystės produkcijos gamyba.

Paravos gavėjai:
1. Mokslo, studijų ir mokymo institucijos;
2.Įstaigos, turinčios teisę vykdyti formalųjį suaugusiųjų mokymą.

Parama skirta naudotis:
1.Žemės, maisto ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims;
2.Kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Tinkamos išlaidos:
1. Projekto parengimo ir administravimo išlaidos;
2. Mokymo kursų ir seminarų vykdymo išlaidos;
3. Projekto viešinimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

1.3. Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

Parama teikiama:
Parodomiesiems bandymams, praktiniams–informaciniams seminarams, lauko dienoms ir informavimo renginiams organizuoti.

Paramos gavėjai:
1. Mokslo, studijų ir mokymo institucijos;
2. EIP veiklos grupės.

Parama skirta naudotis:
1. Žemės, maisto ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims;
2. Kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Tinkamos išlaidos:
1. Projekto parengimo ir administravimo išlaidos;
2. Parodomųjų bandymų, lauko dienų, praktinių seminarų ir informavimo renginių organizavimo ir vykdymo išlaidos (įskaitant ir investicines, tiesiogiai su parodomuoju projektu susijusias išlaidas);
3. Projekto viešinimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

1.4. Specialiųjų mokymų įmonėms teikimas

Parama teikiama:
Specialiesiems mokymams įmonėms

Paramos gavėjai:
Asociuotos verslo struktūros;
Pramonės, prekybos ir amatų rūmai
Klasterio koordinatorius
(galutiniai naudos gavėjai – įmonės)

Tinkamos išlaidos:
– Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims;
– Darbo užmokestis projekto dalyviams;
– Mokymams reikalingų patalpų nuoma;
– Mokymams reikalingų baldų nuoma;
– Mokymo ir ugdymo priemonių pirkimo išlaidos;
– Paslaugų pirkimas;
– Viešinimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. (projekto administravimo išlaidoms) ir iki 70 proc. įmonėms (galutiniam naudos gavėjui)
Paramos dydis: iki 2 mln. Lt

2. Inovatyvios aplinkos bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūros kūrimui ir plėtrai

2.1. Inovacijų konsultacinių paslaugų MVĮ objektams teikimas

Parama teikiama:
Inovacijų konsultacinių paslaugų mažoms ir vidutinėms įmonėms teikimas. Inovacinės konsultacinės paslaugos – tai konsultavimas žinių perdavimo, nematerialiojo turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių ir standartų naudojimo klausimais.

Paramos gavėjai:
Viešieji juridiniai asmenys (pvz., mokslo ir technologijų parkai, LIC, technologiniai inkubatoriai ir kt.).

Galutiniai naudos gavėjai – mažos ir vidutinė įmonės, ypač naujai susikūrusios technologinės įmonės.

Tinkamos išlaidos:
1. Darbo užmokestis projektą vykdantiems ir administruojantiems asmenims;
2. Komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems asmenims;
3. Projekto veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas, išskyrus 4 punkte nurodytą turtą, ar nuoma;
4. Projekto veikloms naudojamo ir šių veiklų tęstinumui užtikrinti būtino ilgalaikio turto pirkimas (įranga, prietaisai, įrenginiai, programinė įranga), tačiau ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų projekto išlaidų;
5. Išorinių konsultavimo ir kitų paslaugų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimas, tačiau ne daugiau kaip 25 proc. tinkamų projekto išlaidų;
6. Pridėtinės išlaidos, patirtos dėl projekto įgyvendinimo, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų projekto išlaidų.

Subsidijos intensyvumas: iki 75 proc.
Paramos dydis: iki 690 tūkst. Lt

2.2. Atviros prieigos MTEP infrastruktūros kūrimas / plėtra

Parama teikiama:
Bendro naudojimo (atviros prieigos) MTEP infrastruktūros (laboratorijos, bandymų patalpos, rezidavimo patalpos, sudarančios ne daugiau kaip 20 proc. bendrų patalpų ir pan.) kūrimas / plėtra.

Paramos gavėjai:
Mokslo ir technologijų parkai

Tinkamos išlaidos:
1. Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų statinių statyba ir (ar) rekonstravimas;
2. Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų baldų, įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimas, kompiuterinės įrangos įsigijimas;
3. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidos;
4. Su technologinio centro infrastruktūra susijusių patentų, licencijų, programinės įrangos įsigijimas;
5. Technologinio centro infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir statinių (patalpų) projektų parengimo išlaidos (projektavimo darbai, projekto ekspertizė);
6. Projektui vykdyti reikalingi statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos techninės priežiūros darbai;
7. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir inžinerinių tinklų, komunikacijų projektų parengimo išlaidos (projektavimo darbai, projekto ekspertizė);
8. Projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos;
9. Projekto viešinimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc.
Paramos dydis: 0,5 mln. Lt – 10 mln. Lt

2.3. Verslo/menų inkubatorių/kūrybinių rezidencijų pastatų statyba

Parama teikiama:
Investicijoms į inkubatorių pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą, siekiant sudaryti sąlygas teikti kokybiškas inkubavimo paslaugas naujai įsisteigusiems ir ne ilgiau kaip penkerius metus veikiantiems SVV subjektams.

Paramos gavėjai:
Juridiniai asmenys.
Partneriai – privatus juridinis asmuo, jeigu pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo (projektas įgyvendinamas Viešosios ir privačios partnerystės (PPP) principu). Partneris yra privalomas.

Galutiniai naudos gavėjai – smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip 5 metus, kurie galės būti inkubuojami sukurtoje infrastruktūroje ne ilgiau negu 5 metus.

Tinkamos išlaidos:
1. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) projektavimo darbai, projekto ekspertizė, statybos, rekonstravimo ir įrengimo techninės priežiūros darbai; statinio infrastruktūros projektavimo vykdymo priežiūra;
2. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtinų statinių (patalpų) statybos, kapitalinio remonto (išskyrus einamąjį remontą), rekonstravimo išlaidos;
3. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingų specializuotų rezidavimui pritaikytų baldų įsigijimo išlaidos;
4. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos;
5. Inkubatoriaus infrastruktūrai priskirtiniems statiniams (patalpoms) įrengti reikalingos kompiuterinės įrangos įsigijimas, finansinė nuoma (lizingas); standartinės programinės įrangos esančios rinkoje įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įstaigos poreikiams.

Subsidijos intensyvumas: 35 – 45 proc.
Paramos dydis: iki 7 mln. Lt

2.4. Taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, infrastruktūros kūrimas

Parama teikiama:
Taikomiesiems moksliniams tyrimams bei eksperimentinėms (technologinėms) plėtros veikloms: produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas. Taip pat įmonių pradinėms investicijoms į MTEIP infrastruktūrą bei laboratorijų akreditacijai įmonėse.

Paramos gavėjai:
Privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas.

Tinkamos išlaidos:
1. Išlaidos personalui;
2. Išlaidos priemonėms ir įrengimams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui;
3. Išlaidos pastatams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui;
4. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos;
5. Papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc.
Paramos dydis: 0,25 – 10 mln. Lt

3. Bendradarbiavimo skatinimui

3.1. Klasterio eksploatavimas

Parama teikiama:
Klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui.

Paramos gavėjai:
Juridiniai asmenys (besiformuojantys, besivystantys ir brandūs klasteriai) (parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui).

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos personalui ir administracinės išlaidos susijusios su:
1. klasterio veiklos skatinimu;
2. klasterio rinkodara;
3. klasterio įrenginių valdymu; mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimu ir kt.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. per dešimties metų laikotarpį.
Paramos dydis: 0,25 mln. Lt – 1,5 mln. Lt (parama teikiama klasterį eksploatuojančiam asmeniui)

3.2. Klasterio infrastruktūros kūrimas / atnaujinimas

Parama teikiama:
Klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui (prieiga suteikiama keliems naudotojams skaidriai ir be diskriminacijos, mokesčiai už naudojimąsi klasterio įrenginiais ir dalyvavimą klasterio veikloje atitinka rinkos kainą arba atitinka klasterio sąnaudas)

Paramos gavėjai:
Juridiniai asmenys (besiformuojantys, besivystantys ir brandūs klasteriai ir Lietuvoje veikiantys tarptautiniai klasteriai) (parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui).

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos, susijusios su investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą.

Subsidijos intensyvumas:iki 50 proc.
Paramos dydis: 0,1 mln. Lt – 5 mln. Lt (parama teikiama klasterį eksploatuojančiam asmeniui)

3.3. Parama Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

Parama teikiama:
Europos inovacijų partnerystės grupių kūrimui ir jų veiklos vystymui. EIP prisideda prie procesų, kuriais siekiama išsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos, užtikrinti tvarų ir nuolatinį maisto ir pašarų tiekimą, pagerinti mokslinių tyrimų žinių ir technologijų prieinamumą ūkininkams, miškų valdytojams, verslo įmonėms ir kitiems kaimo plėtros dalyviams. Vienas iš pagrindinių EIP uždavinių yra glaudžiau susieti mokslinius tyrimus ir praktinį ūkininkavimą, taip užpildant šios srities spragas.

Paramos gavėjai:
EIP veiklos grupės. EIP veiklos grupė sudaryta iš ne mažiau kaip 3 suinteresuotų subjektų, kurie atstovauja skirtingoms interesų grupėms – mokslo ir studijų institucijoms, konsultavimo įmonėms, ūkininkams, miško valdytojams, žemės ūkio, maisto ir miškų sektoriuose veiklą vykdančioms įmonėms, žemdirbių savivaldos organizacijoms ir kitiems subjektams.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. VI patvirtintos tematinės veiklos srities galimybių studijos parengimo išlaidos.
3. Išlaidos, susijusios su bandomųjų projektų bei produktų, procesų ir technologijų kūrimo ir tobulinimo projektų planų ir metodikų parengimu.
4. Išlaidos, susijusios su bandomųjų projektų bei naujų ar esamų produktų, procesų ir technologijų kūrimo ir tobulinimo projektų įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Išlaidoms, susijusioms su projekto įgyvendinimu (einamosios bendradarbiavimo sąnaudos, galimybių studijos, projektų planų ir metodikų parengimas, projektų įgyvendinimas, įskaitant ir materialaus turto įsigijimo sąnaudas, jei turtas bus panaudotas projektams įgyvendinti ir nustatyta tvarka bus fiksuojamas sunaudojimas ar nusidėvėjimas projekto įgyvendinimo metu), taikomas iki 100 proc. paramos intensyvumas.
2. Išlaidoms, susijusioms su projekto įgyvendinimu, kai įsigyjamas turtas nebus pilnai sunaudotas ar nusidėvės projekto įgyvendinimo metu, taikomas iki 70 proc. paramos intensyvumas.

3.4. Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

Parama teikiama:
Trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Trumpos tiekimo grandinės ir vietos rinkų plėtra skatina tiesioginius žemės ūkio ir maisto produktų pardavimus. Trumpos tiekimo grandinės sumažina ūkinės veiklos vykdytojų skaičių, galimų tarpininkų tarp gamintojo ir galutinio vartotojo skaičių.

Paramos gavėjai:
Žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiantys asmenys (ūkininkai, žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai ir perdirbėjai, kaimo vietovėse veikiančios MVĮ, žemdirbių savivaldos, vartotojų organizacijos ir kiti žemės ūkio bei maisto grandinės sektoriaus dalyviai), kurie padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos tikslus ir prioritetus. Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 2 subjektai.

Tinkamos išlaidos:
1. Einamosios bendradarbiavimo sąnaudos.
2. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano parengimu.
3. Išlaidos, susijusios su projekto verslo plano įgyvendinimu, apimant tiesiogines verslo plano
įgyvendinimo išlaidas ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės ir vietos
rinkos plėtra, išlaidas įgyvendinant projektą.

Subsidijos intensyvumas:
1. Einamojo bendradarbiavimo, projekto verslo plano parengimo ir trumposios tiekimo grandinės bei vietos rinkų skatinimo išlaidos – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
2. Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidos (investicijos į materialųjį turtą) – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

3.5. Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje

Parama teikiama:
Gamintojų grupių ir organizacijų steigimui žemės ūkio sektoriuje. Įsteigtos gamintojų grupės (organizacijos) padėtų
apsijungusiems žemės ūkio produktų gamintojams efektyviau dalyvauti rinkų procesuose, taip pat racionalizuoti savo ūkių veiklą, palankiau parduoti juose pagamintus produktus ir gauti daugiau pajamų.

Paramos gavėjai:
Juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudarytas iš ne mažiau kaip 3 dalyvių – fizinių ir (ar) juridinių asmenų, vykdančių žemės ūkio veiklą, ir verslo plano pagrindu pripažintas gamintojų grupe (organizacija).

Tinkamos išlaidos:
Išlaidos, susijusios su verslo plano įgyvendinimu.

Subsidijos intensyvumas:
1. Didžiausia galima paramos suma pirmaisiais metais yra 10 procentų metinės parduotos produkcijos vertės. Didžiausia galima paramos suma už vienerius veiklos metus negali viršyti 100 000 eurų.
2. Parama už antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ir penktuosius veiklos metus neturi viršyti atitinkamai 9, 8, 7 ir 6 procentų metinės parduotos produkcijos vertės tais metais.

4. Investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės plėtrą

4.1. Investicijos į miškininkystės technologijas

Parama teikiama:
Investicijoms į miškų ūkio modernizavimą, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos, medelynų gamybos technologijų diegimą, paslaugų miškų sektoriuje teikimą.

Paramos gavėjai:
Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Tinkamos išlaidos:
1. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos
išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
2. Medynų ir krūmynų pertvarkymo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
4. Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo išlaidos;
5. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Subsidijos intensyvumas medynams ir krūmynams pertvarkyti, vidinės miškotvarkos projektams rengti ar
tikslinti – iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

4.2. Parama miškų infrastruktūrai gerinti

Parama teikiama:
Investicijoms valstybiniuose ir privačiuose miškuose susijusioms su miško kelių tiesimu ir rekonstrukcija, taip pat miško žemės sausinimo sistemų įrengimu ar atnaujinimu.

Paramos gavėjai:
1.Miško valdytojai;
2. Miško valdytojų grupės (fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės).

Tinkamos išlaidos:
1. Miško kelių įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos;
2. Miško žemės sausinimo ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimo (statybos)ir (ar) atnaujinimo išlaidos;
3. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 000 EUR.

4.3. Parama už kiekvieną miško hektarą, esantį Natura 2000 teritorijoje

Parama teikiama:
Už kiekvieną miško hektarą, esantį Natura 2000 teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos gavėjai:
Privačių miškų valdytojai ir (ar) privačių miškų valdytojų asociacijos

Tinkamos išlaidos:
Papildomos išlaidos ir prarastos pajamos dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2209/147/EB reikalavimų įgyvendinimo Natura 2000 vietovėse ar kitose gamtiniu požiūriu vertingose teritorijose.

Subsidijos intensyvumas:
I tipo išmoka 272 EUR/ha
II tipo išmoka 155 EUR/ha
III tipo išmoka 156 EUR/ha
IV tipo išmoka 62 EUR/ha

4.4. Miško veisimas

Parama teikiama:
Miško veisimui žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties žemėje.

Paramos gavėjai:
Privačios žemės valdytojai ir savivaldybės.

Tinkamos išlaidos:
1. Miško įveisimo išlaidos;
2. Įveisto miško bei savaime apaugusio mišku ploto priežiūros, apsaugos ir ugdymo iki 12 metų amžiaus
išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Veisiant mišką miškų ūkio paskirties žemėje, žemės ūkio paskirties žemėje, kurios derlingumas neviršija 25
balų bei žemės ūkio veiklai netinkamoje žemėje teikiama 100 proc. nustatytų kompensacinių išmokų.

Veisiant žemės ūkio paskirties žemėje, kurios derlingumas viršija 25 balus, teikiama 60 proc. nustatytų kompensacinių išmokų.

4.5. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

Parama teikiama:
Gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, pažeistų miškų atkūrimui ir prevencinių priemonių įdiegimui.

Paramos gavėjai:
Privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamos išlaidos:
1. Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos (miško keliai, vandens paėmimo vietos,
miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir priežiūra);
2. Miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos;
3. Gaisrų ir stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, pažeisto miško ir jo ekonominio potencialo
atkūrimo išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Pažeisto miško atkūrimo išmokos (1 ha) apskaičiuojamos kiekvienam Miško želdinimo ir žėlimo projektui
atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Prevencinėms priemonėms įdiegti – iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

4.6. Investicijos, didinančios miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę

Parama teikiama:
Miško ekosistemų, būtinų ekologinei pusiausvyrai šalyje išlaikyti,išsaugojimui. Parama teikiama
šioms veikloms: miško struktūros keitimui, investicijoms į visuomenės estetinės aplinkos ir apsaugines
funkcijas, buveinių ir bioįvairovės apsaugai.

Paramos gavėjai:
Privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamos išlaidos:
1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo išlaidos;
2. Pamiškių formavimo išlaidos;
3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos
miško struktūros palaikymo išlaidos;
4. Ne vietinių medžių rūšių medynų (kai ne vietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo
(rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos;
5. Miško dirvožemių apsaugos ir gerinimo išlaidos;
6. Jaunuolynų ugdymo išlaidos;
7. Vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo išlaidos;
8. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas:
Vienkartinė nustatyto dydžio kompensacinė išmoka už išugdyto jaunuolyno hektarą – 196,65 EUR/ha.

Paramos intensyvumas visoms kitoms pagal veiklos sritį remiamoms priemonėms – iki 90 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų.

4.7. Parama žemės ūkio vandentvarkai

Parama teikiama:
1. Lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui;
2. Drenažo sistemų pritaikymui joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams;
3. Melioracijos sistemų ir vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcijai bei įrengimui;
4. Ariamos žemės kalkininimui įgyvendinamo projekto ribose.

Paramos gavėjai:
1. Viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos);
2. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios(rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos, ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (ar) įrangos pirkimo arba išperkamosios ar finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Vidaus kelių,naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

5. Pelno nesiekiančioms investicijoms

5.1. Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas

Parama teikiama:
Įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu ir ekosistemų subalansuotu funkcionavimu, išsaugojant meldinės nendrinukės buveines.

Paramos gavėjai:
1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla;
2. Privačios ir valstybinės žemės valdytojai ir jų asociacijos.

Tinkamos išlaidos:
1. Krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
2. Šienavimo ir nupjautos žolės sutvarkymo darbai;
3. Nukirstų krūmų ir nupjautos žolės išvežimo darbai;
4. Bendrosios išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

5.2. Melioracijos griovių sutvarkymas

Parama teikiama:
Kraštovaizdžiui ir bioįvairovei, pusiau natūralios laukinės faunos ir floros buveinėms išsaugoti, neprižiūrimų melioracijos griovių neigiamam poveikiui įprastinei bioįvairovei pašalinti.

Paramos gavėjai:
Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Tinkamos išlaidos:
1. Krūmų bei kitos augmenijos, augančios ant melioracijos griovio šlaitų, iškirtimo ir kirtuolių sutvarkymo darbai;
2. Melioracijos griovio šlaitų šienavimas ir nupjautos žolės sutvarkymo darbai;
3. Melioracijos griovio dugno valymo ir sutvarkymo darbai.

Subsidijos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

6. Kaimų atnaujinimui

6.1. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

Parama teikiama:
Objektų, kuriuose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse – prekyvietėms, bendruomenės namams, aikštėms ir kt. – kurti ir tvarkyti. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime. Skatinamos investicijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimui arba atnaujinimui, vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo arba atnaujinimo projektams įgyvendinti. Remiamas melioracijos inžinerinės infrastruktūros įrengimas ir rekonstravimas kaimo gyvenvietėse, teikiama parama gyvenamosios vietovės ribose esančių vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių, jų atkarpų sukūrimui ar sutvarkymui.

Paramos gavėjai:
1. Savivaldybės administracija ir (ar) jos įsteigtas juridinis asmuo;
2. Fizinis asmuo.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos pirkimo arba išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos;

Subsidijos intensyvumas:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai investuojama į viešąją infrastruktūrą;
– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai investuojama į privačią infrastruktūrą.
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 200 tūkst. EUR.

6.2. Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

Parama teikiama:
Tradicinių amatų centrų plėtrai ir istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti minėtus turizmo objektus kaime, tautinio paveldo plėtrai.

Paramos gavėjai:
1. Savivaldybės administracija ir (ar) jos įsteigtas juridinis asmuo;
2. Tradicinių amatų centras.

Tinkamos išlaidos:
1. Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
2. Naujų įrenginių ir (arba) įrangos pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios to turto rinkos vertės;
3. Priemonės ir medžiagos, reikalingos puoselėti ir išsaugoti tradicinius amatus;
4. Bendrosios išlaidos;

Paramos intensyvumas:
– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai investuojama į viešąją infrastruktūrą;
– iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai investuojama į tradicinių amatų centrų veiklos plėtrą.
Didžiausia paramos suma vienam projektui 200 tūkst. EUR.

7. Turizmo plėtrai

7.1. Viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumui didinti

Parama teikiama:
E-rinkodarai, skirtai viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumui ir žinomumui didinti.

Paramos gavėjai:
Savivaldybių, patenkančių į prioritetinius turizmo plėtros regionus, administracijos;
Asocijuotos verslo struktūros, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Tinkamos išlaidos:
– Darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims;
– Paslaugų pirkimo išlaidos;
– Nematerialus turtas;
– Turto draudimo išlaidos, viešinimo išlaidos, pridėtinės išlaidos.

Subsidijos intensyvumas: iki 85 proc.
Paramos dydis: iki 1 mln. Lt

Susisiekite
Parašykite mums