Datos ir kvietimai

Eco – inovacijos LT+

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą paramai gauti pagal priemonę “Eco-inovacijos LT+” (2020 m. kovo 23 d. – 2020 m. liepos 27 d.)

 

Pagal priemonę finansuojamos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t.y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas, kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai.

Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos bus skirtos technologinių procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos pakeitimas) diegimui, ir (arba) gaminių gamybai ar paslaugų teikimui, kai yra taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio ar paslaugos pakeitimas,antrinis žaliavų atgavimas ir panaudojimas gamybos procese ar kitiems naudingiems tikslams, gaminių gamyba iš atliekų ar paslaugų, panaudojant antrines žaliavas teikimas).

 

Tinkami pareiškėjai:

Mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės (vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2019 metų duomenimis neviršija 250, o pajamos neviršija 50 mln. eur arba balansinė turto vertė neviršija 43 mln. eur), veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos iš pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

 

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma iki 1.500.000 Eur.

Didžiausias finansavimo intensyvumas:

  • Mažoms ir labai mažoms įmonėms – 45 proc.;
  • Vidutinėms – 35 proc.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių), skirtų tiesioginėms projekto veikloms, įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos
  2. Tikslinių transporto priemonių, skirtų projekto veiklai vykdyti, pirkimo ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos
  3. Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų.

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Eco – inovacijos  LT+” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

 

Informacija atnaujinta 2020.03.24

Susisiekite
Parašykite mums