Datos ir kvietimai

INOSTARTAS

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą pagal priemonę “INOSTARTAS” (2022 m. gruodžio mėn. 23 d. – 2023 m. kovo mėn. 31 d.)

 

Remiama veikla

Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą (vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus, kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 eurų arba vykdantis veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 eurų).

Paramos dydis ir intesyvumas

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 40 000 Eur iki 200 000 Eur.

 • Moksliniams tyrimams intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 • Eksperimentinei plėtrai intensyvumas iki 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

 • 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms
 • 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms
 • 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos
 • Išlaidos konsultavimo paslaugoms MTEP veiklai
 • Išlaidos medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir pan.
 • Veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos (jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios lėšos)
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos
 • Proporcingai paskirstytos įrangos (išskyrus įsigytos iš ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų), pastatų ar patalpų nuomos išlaidos

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “INOSTARTAS” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Inovacijų agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

Informacija atnaujinta 2022 12 28

Susisiekite
Parašykite mums