Datos ir kvietimai

Žaliasis eksperimentas

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą pagal priemonę „Žaliasis eksperimentas“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) (2023 08 31 – 2024 01 31) (SUSTABDYTAS)

 

Remiama veikla:

Skatinti inovatyvių aplinkai  draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

 

Paramos dydis:

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 500 000 Eur.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000 Eur

 

Didžiausis paramos intensyvumas:

 • Moksliniams tyrimams 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
 • Eksperimentinei plėtrai 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 • Patentavimo veiklai 85 proc. patentavimo tinkamų finansuoti išlaidų. (de minimis)

Pagalbos intensyvumas (tik MTEP veiklai) padidinamas ne daugiau kaip iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

 • 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms
 • 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms.
 • 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą

 

Tinkami pareiškėjai:

Pramonės labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Įmonė veikia ne trumpiau kaip tris metus, ir jos metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Galimi projekto partneriai – MVĮ, mokslo ir studijų institucija, didelė įmonė.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos
 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo
 • Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos
 • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos
 • Įrangos nuomos išlaidos.
 • Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos
 • Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos (de minimis)
 • Mokesčiai už išradimų patentavimą (de minimis)

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Žaliasis eksperimentas” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

Informacija atnaujinta: 2023 08 31

Susisiekite
Parašykite mums