Datos ir kvietimai

ECO inovacijos

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros planuojamą skelbti kvietimą pagal priemonę “ECO inovacijos” (2023 m. III ketv.)

 

Tinkami pareiškėjai:  

Pramonės labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

 

Remiama veikla:

 • Aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas
 • Gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas
 • Ekologinis projektavimas: numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape
 • Ekologinis ženklinimas: numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, t. y. tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas (projekte numatoma atlikti I tipo produktų ekologinį ženklinimą)

 

Paramos dydis:

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 20 000 Eur iki 80 000 Eur.

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Didžiausia galima finansavimo suma projekto veikloms:

 • AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000
 • Ekologinio projektavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000
 • Ekologinio ženklinimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • išorinių konsultacinių paslaugų įmonių gamybos technologinių auditų atlikimo bei ekologinio projektavimo klausimais įsigijimo išlaidos
 • Išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo ir (arba) ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos.
 • Standartinės programinės (tiesiogiai susijusi su AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimu) rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos
 • Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos) ir arba ekologinio ženklinimo išlaidos (produkcijos ženklinimo išlaidos, įskaitant ženklinimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; ženklinamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui ženklinti, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos
 • konsultacijų ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos; ženklinimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio ženklinimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos). Sertifikato ar ekologinio ženklinimo pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos yra netinkamos finansuoti

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “ECO inovacijos” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

Informacija parengta pagal aprašo projektą ir bus tikslinama patvirtinus aprašą.

 

Informacija atnaujinta 2023.05.26

Susisiekite
Parašykite mums