Datos ir kvietimai

Inopažanga

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros planuojamą skelbti kvietimą pagal priemonę “Inopažanga” (2023 m. III ketv.)

 

Remiama veikla:

Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

 

Paramos dydis ir intensyvumas:

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra  nuo 210 000 Eur iki 1 200 000 Eur

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000 eurų.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma parengimui rinkai – iki 80 000 eurų.

Paramos intensyvumas:

 • Moksliniams tyrimams intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
 • Eksperimentinei plėtrai intensyvumas iki 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
 • Patentavimui ir parengimui rinkai intensyvumas iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (de minimis)

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

 • 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms.
 • 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą

 

Tinkami pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ir didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Įmonė turi veikti ne trumpiau kaip metus laiko ir pajamos per 3 paskutinius finansinius metus arba nuo įmonės registravimo dienos yra ne mažesnės kaip 75 000 eurų, o išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000 eurų.

Projekto partneriai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (kai pareiškėjas didelė įmonė); mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

 

Pagrindinės tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos
 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo
 • Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos
 • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos
 • Įrangos nuomos išlaidos.
 • Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos
 • Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos
 • Mokesčiai už išradimų patentavimą
 • Išlaidos, susijusios su projekto metu sukurto produkto parengimu rinkai

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Inopažanga” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

Informacija parengta pagal aprašo projektą ir bus tikslinama patvirtinus aprašą.

 

Informacija atnaujinta 2023.05.26

Susisiekite
Parašykite mums