Datos ir kvietimai

Inopažanga

Kviečiame teikti paraiškas pagal VŠĮ Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą pagal priemonę “INOPAŽANGA” (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) (2023 07 12 – 2023 11 13)

 

Remiama veikla:

Naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimas ir sąlygų tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose sudarymas, intelektinės nuosavybės, ankstyvosios sukurtų naujų produktų bandomosios gamybos skatinimas, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

 

Paramos dydis ir intensyvumas:

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra  nuo 60 000 Eur iki 1 200 000 Eur

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000 eurų.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma parengimui rinkai – iki 80 000 eurų.

Paramos intensyvumas:

 • Moksliniams tyrimams intensyvumas nuo 50 proc. iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 • Eksperimentinei plėtrai intensyvumas nuo 25 proc. iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 • Patentavimui ir parengimui rinkai iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Tinkami pareiškėjai:

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Pareiškėjas vykdo veiklą ilgiau kaip 1 metus ir jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 eurų (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos arba pajamos nuo įmonės registravimo dienos) ir išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai sudaro ne mažiau kaip 10 000 eurų (sumuojamos išlaidos 3 paskutinių finansinių metų arba nuo įmonės registravimo dienos).

Projekto partneriai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (kai pareiškėjas didelė įmonė); mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

 

Pagrindinės tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos (Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti)
 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos
 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo
 • Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos
 • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos
 • Įrangos nuomos išlaidos.
 • Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos
 • Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos
 • Mokesčiai už išradimų patentavimą
 • Išlaidos, susijusios su projekto metu sukurto produkto parengimu rinkai

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Inopažanga” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.inovacijuagentura.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2023.07.14

Susisiekite
Parašykite mums