Datos ir kvietimai

Smart FDI

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą paramai gauti pagal priemonę „Smart FDI“. (tęstinė projektų atranka iki 2020 m. lapkričio 30 d.). Šia priemone siekiama paskatinti tiesiogines užsienio investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, MTEIP infratruktūros kūrimą ar plėtrą bei procesų ir organizacinių inovacijų diegimą. 

 

Remiama veikla

Šia priemone bus remiama taikomųjų (pramoninių) mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (bandomosios taikomosios) veiklos, procesų ir organizacinių inovacijų diegimo veiklos bei įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEIP infrastruktūra.

 

Tinkami pareiškėjai

Užsienio investuotojo (juridinio ar fizinio asmens) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

 

Paramos dydis

iki 3.000.000 Eur mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklai

iki 6.500.000 Eur mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros  infrastruktūros kūrimo veiklai

iki 500.000 Eur procesų ir organizacinių inovacijų diegimui

 

Paramos intensyvumas

Pagal priemonę “Smart FDI”  galimas paramos intensyvumas nuo 25 iki 80 proc. priklausomai nuo planuojamos veiklos bei įmonės dydžio

Pagrindinės tinkamos finansuoti išlaidos

  • Su MTEP veiklomis susijusių paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų ar teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos
  • Išlaidos, susijusios su konsultavimo paslaugų įsigijimu, MTEP veiklai
  • Su MTEP veiklomis susijusių medžiagų ar kito trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos
  • MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos
  • MTEP veiklas vykdančio ar projektą administruojančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, komandiruočių išlaidos (tik vykdančiam personalui) ir kt.

 

 

Daugiau informacijos apie ES paramos priemonę “Smart FDI” el. paštu info@modomex.lt, telefonu +370 673 30630 arba Lietuvos verslo paramos agentūros puslapyje: www.lvpa.lt

 

Informacija atnaujinta 2018.01.02

Susisiekite
Parašykite mums